Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Technik BOZP

Aktualizované: 2023-05-29


Zabezpečenie všetkých povinností organizácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Tvorba a aktualizácia dokumentácie na základe legislatívnych zmien Vykonávanie kontrol, auditov a tvorba potrebných reportov v oblasti BOZP a OPP, navrhovanie opatrení na ich nápravu Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a OPP Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov Komunikácia ...

- aktívna komunikácia a starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržiavanie vzťahov - čiastočné vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov - poskytovanie poradenskej a technickej podpory - vytváranie cenových ponúk - zodpovednosť za prezentáciu produktov - osobné návštevy u zákazníkov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér skladu

Aktualizované: 2023-05-29


Náplňou práce je Riadenie skladu a zabezpečenie bezproblémového chodu skladu Vedenie tímu skladníkov a manipulantov v sklade Zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov a s tým súvisiaci reporting Príprava analýz a hodnotenie finančných ukazovateľov Manažovanie toku produktov, riadenie príjmu produktov, koordinácia expedície Sledovanie objednávok Spolupráca s oddelením zákazníckeho ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Operations Manager s firemným autom!

Aktualizované: 2023-05-29


Stanovenie denných cieľov a kontrola ich plnenia Komplexné riadenie zamestnancov (200+ zamestnancov) Dohľad a monitorovanie dodržiavania správnosti jednotlivých činností Vytvorenie a implementácia efektívnych postupov skladovania tovaru Zabezpečenie a zefektívňovanie skladových procesov (cca 55 000m)

Kontrola stavebných nákladov súvisiacich s prebiehajúcim projektom, Priebežný dohľad nad správnosťou plnenia rozpočtu, identifikácia chýb a nezrovnalostí, vytváranie porovnaní, odporúčanie nápravných opatrení, Kontrola a analýza čerpania rozpočtu a jeho zosúladenie s účtovníctvom Kontrola rozpočtu vo vzťahu k harmonogramu, Účasť na procese tvorby rozpočtu a prognóz.

Základné info: Pre nášho dôležitého klienta – medzinárodnú stavebnú spoločnosť, hľadáme Claim Engineer (FIDIC proces), pre lokalitu Bratislava. Náplň práce: · technik vybavovania reklamácií a celková zodpovednosť za celý projekt, po technickej stránke, komunikácia so stavbyvedúcim, dodávateľmi jednotlivých prác a častí stavby, evidencia reklamácií v častiach stavby, ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Lean/OPEX špecialista

Aktualizované: 2023-05-29


Zodpovednosť za optimalizáciu a maximalizáciu návratnosti režijných nákladov Vedenie projektov zameraných na neustále zlepšovanie Využívanie nástrojov Lean, Six Sigma, Value Stream Mapping Koordinácia HOSHIN aktivít Aktívna účasť na meetingoch, auditoch Podávanie reportov nadriadenému
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Manager

Aktualizované: 2023-05-29


Zodpovednosť za fungovanie HR procesov v spoločnosti Starostlivosť o zamestnancov, podpora pri spracovaní miezd Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, zabezpečovanie pravidelných školení Reporting pre manažérov v zahraničnej materskej spoločnosti Komunikácia so štát. inštitúciami - ZP, SP, DÚ, ÚPSVaR

Zodpovednosť za podporu implementácie globálnej stratégie udržateľnosti v spoločnosti Určenie opatrení a krokov k redukcii uhlíkovej stopy Zlepšovanie procesov separácie vzniknutého odpadu a aktívne vyhľadávanie možných riešení na znižovanie produkcie odpadu spoločnosti Spolupráca s externým Technikom BOZP a PO, analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a PO a dohľad ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

HR Špecialista (m/ž)

Aktualizované: 2023-05-29


- zodpovednosť za náborové aktivity - riadenie výberového procesu na jednotlivé pozície vo výrobnom prostredí - adaptačný proces zamestnancov - organizácia školení - zodpovednosť za operatívne HR úlohy
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Údržbár

Aktualizované: 2023-05-29


- riešenie a analýza technických porúch na zariadeniach, - realizácia údržby, či už preventívnej, povinnej alebo neplánovanej, - údržba strojov a zariadení, zabezpečenie potrebných elektroinštalačných prác, - zabezpečenie dobrého technického stavu zariadení, - orientácia v elektrotechnických projektoch.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Poď pracovať ako skladník!

Aktualizované: 2023-05-29


príjem, kontrola a evidencia vstupného materiálu, manipulácia s materiálom a prevoz materiálu v rámci prevádzok inventarizácia a evidencia skladových zásob, optimalizácia skladu spracovanie skladových dokumentov (príjemky, návratky, výdajky, zápisy) jazda na VZV práca na 2 zmeny, výhľadovo možnosť 3 zmien
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Sales Manager v oblasti predaja služieb

Aktualizované: 2023-05-29


- riadenie tímu obchodných zástupcov, ktorí majú za cieľ aktívne získavať B2B zákazníkov na celom území Slovenska - nastavenie obchodnej stratégie, KPI's, rozvoj procesov na oddelení, zabezpečenie plnenie plánov predaja - motivácia a rozvoj kompetencií tímu - monitorovanie konkurencie - starostlivosť o kľúčových zákazníkov - spolupráca s oddelením Customer Care - reporting ...

Náplň práce: - plánuje, koordinuje a pripravuje všetky dokumenty a výkresy spojené s daným projektom - pripravuje výkazy výmery a cenové rozpočty k daným projektom - pripravuje technické riešenia pre dané projekty - kontroluje projektovú dokumentáciu - zakresľuje alebo zaznamenává všetky zmeny v porovnaní s projektovou dokumentáciou - tlačí, kopíruje a zapisuje výkresy ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Customer Care Manager

Aktualizované: 2023-05-29


- vedenie Customer care tímu, ktorý sa okrem starostlivosti o zákazníkov venuje aj poskytovanie supportu pre obchodné oddelenie - implementácia stratégie spoločnosti, ktorá vedie k zvýšeniu spokojnosti a lojality zákazníkov - vytváranie a implementácia efektívnych postupov, zásad a štandardov zákazníckeho servisu - dohľad nad náborom a školením Customer care tímu v spolupráci ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Projektový koordinátor - lisovanie

Aktualizované: 2023-05-29


- Participácia na nábehu nových projektov, pri preberaní projektov - Podpora počas celého projektového cyklu a počas všetkých etáp projektu - Pravidelná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti, najmä s výrobou, technológmi a kvalitou - Príprava relevantnej dokumentácie (podieľanie sa na FMEA, Control Plan), cenových kalkulácií - Komunikácia s interným a externým ...

- tvorba finančných analýz a reportov pre rôzne oddelenia spoločnosti - reportovanie výsledkov nadriadeným - úzka spolupráca s medzinárodným tímom - analýza výrobného procesu z pohľadu financií - proaktivita pri tvorbe budgetu a forecastu

zabezpečenie plynulých procesov vo výrobnom závode (70-80 zamestancov), ich neustále zlepšovanie a vedenie tímu pracovníkov riadenie niekoľkých oddelení (výroba, logistika, nákup, kvalita) zodpovednosť za zverený rozpočet navrhovanie a implementácia zlepšovania procesov vzhľadom na efektivitu - znižovanie nákladov, zvyšovanie kvality a produktivity, implementácia prvkov štíhlej ...

- Prijatie objednávky, zhodnotenie a príprava štruktúry nákladov na stavebné dielo - Komunikácia s dodávateľmi a odoberateľmi - Získavanie cenových ponúk, ich porovnanie a vyhodnotenie - Znalosť čítania technickej dokumentácie

- definovanie stratégie pre rôzne digitálne projekty, - realizácia cieľov digitalizácie a automatizácie a ich aplikácia na lokálne podmienky, - účasť na share centrách s predstaviteľmi z iných závodov, - identifikovanie potrebných zmien, - vyskladanie si vhodného projektového teamu, - vedenie a implementácia projektov digitalizácie a automatizácie.
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek