Voľné pracovné miesta

Logistický koordinátor

- riadenie a koordinovanie tuzemských a medzinárodných prepráv - koordinovanie preclievania tovaru - komunikácia s prepravnými spoločnosťami, s colným úradom, obchodnou komorou - vystavovanie spreivodných dokumentov pre colné účely - kontrola importných dokladov - spolupráca pri invertarizácií - uzatváranie rámcových zmlúv, vypracovanie tendrov - vystavenie, kontrola a evidencia ...

Logistický koordinátor pre medzinárodnú spoločnosť

plánovanie a koordinácia nákladnej prepravy vykonávanie komplexnej administrácie a evidencie jednotlivých liniek zabezpečovanie komunikácie so zákazníkmi a posádkami vozidiel riešenie a nahlasovanie operatívnych zmien na linkách spolupráca s otatnými kolegami z rôznych pobočiek

Skladník/Expedient pre stavebnú spoločnosť

Hľadáme skladníka/expedienta pre stavebnú spoločnosť, ktorý bude zodpovedať za: príjem a výdaj tovaru na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, pravidelnú komunikáciu s vedúcim výroby, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, iná administratívna činnosť

Analytik nákladov

Sledovanie logistických nákladov a ich vývoja v medzinárodnom výrobnom prostredí Porovnávanie a definovanie aspektov zapríčiňujúcich odchýlky od plánu Navrhovanie optimalizačných opatrení smerom k dosahovaniu nákladovej efektivity Príprava podporných materiálov pre plánovanie a rozpočtovanie logistiky (v spoločnosti) Reportovanie ukazovateľov výkonnosti Participácia na ...

Manažér leteckej a námornej prepravy

Riadenie, plánovanie, organizovanie a kontrolovanie všetkých činností divízie za účelom zabezpečenia vysokej kvality poskytovaných služieb a dodržania cieľov rentability zverenej divízie Príprava cenových ponúk a ponúk do tendrov Zabezpečenie celkovej plánovanej rentability divízie a procesov v súlade s platnou legislatívou, pravidiel bezpečnosti a požiadaviek zákazníkov Zodpovednosť ...

Logistik s flexibilným pracovným časom

Zabezpečenie interných logistických procesov v rámci skladu Denná komunikácia s výrobou a externým prostredím za účelom splnenia dodávok Práca v programe SAP Pravidelná analýza zásob a realizácia inventúr Príprava materiálu pre výrobu

Materiálový kontrolór

Sledovanie a úprava plánov - materiálových zásob a výrobných kapacít Úprava plánu na základe denných skutočností - materiálové zmeny a iné Zabezpečenie výpočtov materiálových kapacít a sledovanie ich dodržiavania Spolupráca s dodávateľmi pri tvorbe objednávok, odvolávok, tvorbe prognóz Komunikácia s dodávateľmi výrobných materiálov, optimalizácia dodávok Monitorovanie ...

Baví ťa práca v dynamickom prostredí? Poď pracovať ako disponent prepravnej spoločnosti!!

organizovanie a plánovanie trás dopravy tovaru ku zákazníkom organizovanie prepravy tovarov komunikácia so zákazníkmi a so šoférmi príjem a spracovanie objednávok na prepravu kontrolovanie priebehu jednotlivých prepráv zabezpečenie pravidelného a včasného spracovania objednávok zodpovednosť za vyťažovanie jednotlivých vozidiel kontrola a realizácia transportu od naloženia po ...

Skladník

Príjem materiálu Zásobovanie liniek Naskladňovanie paliet Prebaľovanie výrobkov Vykládka/nakládka kamiónov Práca so skenerom Obsluha vysokozdvižných vozíkov

Disponent na 3 zmeny

Koordinácia vnútroštátnej kamiónovej prepravy Komunikácia zo zákazníkom Operatívne riešenie zmien a reklamácií Organizácia a plánovanie trás vozidiel a ich vyťaženosti Harmonogramu nakladania a vykladania prepravovaného tovaru

Logista

- analýza zákazníckeho demandu, pravidelná tvorba analýz variácií zákazníckeho demandu /na týždennej báze/ - nahadzovanie otvorených zákazníckych objednávok prostredníctvom do SAP - vyjednávanie so zákazníkom o možnostiach dodávok v prípade výrobného omeškania - predpríprava dodacích listov pred každým vývozom - denná komunikácia s exportom - denný monitoring realizovaných ...

Disponent logistiky

Komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi – zabezpečenie plynulého chodu výroby a dodávok zákazníkom Zodpovednosť za prijatie a spracovanie objednávok zákazníkov Kooperácia s internými oddeleniami Participácia na zabezpečení prísunu tovaru špedičnými firmami Práca v plánovacom systéme Participácia na tvorbe plánov kontroly Tvorba príslušnej dokumentácie pre prepravu ...

Team Leader Supply Chain

Zodpovednosť za obstáravanie a riadenie logistických procesov v rámci spoločnosti Koordinácia a riadenie menšieho tímu ľudí(2 logisti a 1 nákupca) Zodpovednosť za priebežnú identifikáciu a implementáciu fyzických a systematických zlepšení procesov Riadenie každodenných operácií svojho prideleného tímu (riadenie objednávok zosuladených so SAP MRP, kvalita dodávateľa) Komunikácia ...

Logistický inžinier

- riadenie procesov z pohľadu skladu a expedície - zlepšovanie a optimalizácia všetkých oblastí procesov - spolupráca, implementácia a support pre iné oddelenia a pobočky v zahraničí - práca v ERP systéme - participácia na zaujímavých projektoch - optimalizácia logistických procesov - kooperácia s koncovými užívateľmi

Hľadáme Špecialistu logistiky pre vratné obaly / Obalového špecialistu

Manažovanie toku obalového materiálu Sledovanie a optimalizácia nákladov Riadenie prepravy obalov Komunikácia s ostatnými závodmi spoločnosti Participácia na projektoch Práca v SAP

Manažér logistiky - automotive

· Riadi a koordinuje činnosť oddelenia logistiky · Rieši operatívne úlohy, riadi a podporuje podriadených pracovníkov · Sleduje objednávky a plány dodávok pre dodávateľov · Optimalizuje skladové zásoby hotových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka · Rieši so zákazníkmi a dodávateľmi problémy so zásobovaním tak, aby minimalizoval škody-náklady · Rieši špeciálne ...

Obchodný Zástupca pre Logistické služby

Aktívna akvizičná činnosť , vyhľadania a oslovenia zákazníka a uzavretie obchodu Starostlivosť o existujúcich zákazníkov, udržovanie korektných vzťahov Poskytuje poradenskú a technickú podporu Vytvára cenové ponuky, platobné podmienky a sleduje termínové plnenie jednotlivých zákaziek Reportovanie

Logistics Engineer/ Logistický špecialista

zodpovednosť za procesy internej logistiky spolupráca s výrobou, kvalitou a expedíciou definovanie najlepších postupov s ohľadom na medzery (alebo presahy) príležitosť spolupracovať na nových projektoch zlepšenie efektívnosti v rámci internej logistiky s ohľadom na znižovanie nákladov tvorba návrhov a analýz procesu optimalizácie vykonávanie analýz (logistických, prevádzkových ...

Supply Chain Manager

Zodpovednosť za koordináciu tímu dodávateľského reťazca Vyjednávať a uzatvárať zmluvy s novými alebo existujúcimi dodávateľmi Komunikovať a rozvíjať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi a dodávateľmi Optimalizovať náklady v oblasti nákupu, zák. servisu, plánovania a logistiky Reporting konateľovi spoločnosti

Logista

- spracovanie cenových ponúk od dodávateľov a zákazníkov - komunikácia s klientami a zabezpečenie dodržania požiadaviek - komunikácia a vyhľadanie relevantných prepravcov - riešenie prepravy a kontrola dodržiavania - optimalizácia skladových zásob a znižovanie nákladov - úzka spolupráca s plánovaním výroby a skladmi - administratívne spracovanie zákazok (FA, reklamácie) ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you