Voľné pracovné miesta

Technik údržby

Zodpovednosť za operatívnu a preventívnu údržbu Opravy a nastavenie strojných zariadení Inštalácia, zapájanie a spustenie príslušných strojov Riešenie vzniknutých porúch na jednotlivých strojoch Vedenie príslušnej dokumentácie

Mechanik stavebných strojov

servisné prehliadky a opravy s výjazdmi, alebo priamo na dielni zisťovanie nedostatkov a opravy strojov opravy elektrických a elektronických súčastí strojov

PLC Programátor_ B&R Automation Studio

Programovanie a automatizácia rôznych jedno účelových zariadení Tvorba riadiacich programov pre PLC systémy - Automation Studio (B&R) Uvádzanie zariadení do prevádzky Diagnostika a odstraňovanie porúch Technické poradenstvo

Programátor robotov ABB

- Konfigurácia, nastavenie a oživenie robotov; - Spolupráca pri inštalácii, uvádzanie do prevádzky a odovzdávanie robotizovaných automatizovaných riešení; - Spolupráca pri diagnostikovaní porúch a ich odstraňovaní na robotizovaných automatizovaných riešeniach; - Programovanie a optimalizácia dráh robota; - Príprava a vypracovanie príslušnej dokumentácie pre robotizované ...

Hľadáme šikovného Inžiniera kvality

* zabezpečenie vstupnej kontroly materiálov a následne kontrola výrobného procesu * zabezpečenie kvalitativnych požiadaviek na výrobky a procesy * komunikácia so zákazníkmi v rámci reklamácií a následny návrh riešenia * zabezpečenie školení v rámci kvality v spoločnosti * zavádzanie preventívnych a nápravných opatrení * udržiavanie systému kvality podľa noriem * zodpovednosť ...

Máš skúsenosti ako Zoraďovač vstrekolisov? Neváhaj je tu príležitosť pre teba v Košiciach

* optimalizuje a efektívne vykonáva výmeny foriem * vykonáva plánované a neplánované zoraďovanie strojov s príslušnými prevádzkovými prostriedkami * vykonáva montáž nástrojov * vykonáva záznamy do zložky výrobku * zodpovednosť za optimalizáciu procesu * vykonáva dennú údržbu foriem, správne uloženie nástrojov

Nástrojár

údržba plastových foriem – čistenie, nastavenie a oprava vstrekovacích foriem obsluha základných obrábacích strojov – fréza, sústruh, brúska montáž nástrojov a opätovné spustenie po údržbe alebo výpadku vedenie plánu údržby pre nástroje zabezpečenie požadovaného stavu náhradných dielov výroba náhradných dielov a nástrojov pre výrobné zariadenia

Hľadáme vedúceho strediska - okres Martin

- plánovanie a príprava denných, mesačných a ročných harmonogramov prác - vedenie ľudí a koordinácia ich činností (cca 50 zamestnancov) - dohľad nad dodržaním harmonogramov prác - kontrola dochádzky- kontrola podkladov k fakturácii - koordinácia, príprava a zabezpečenie chodu oddelenia - zabezpečenie prípravy a realizácie verejného osvetlenia, údržby zelene, čistenie komunikácii ...

Projektový manažér

- zodpovednosť za riadenie projektov od ich vývojovej etapy až po sériovú výrobu - zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu - zabezpečenie projektovej dokumentácie na základe zákazníckych požiadaviek - vedenie a manažovanie projektov tak, aby boli dodržiavané termíny, budget a kvalita výstupov - realizácia a koordinácia zmenového konania - reportovanie ...

Manažér výroby

- organizácia a riadenie práce zverených pracovísk vrátane zabezpečenia dodržiavania všetkých noriem a predpisov podľa legislatívy - riadenie výroby s cieľom dosahovania plánovaných výkonov a výsledkov stanovených cieľov - zodpovedá za personálne zabezpečenie fungovania výroby - určuje priority vo výroby - zodpovedá za 5S a jeho dodržiavanie - rozhodovacia právomoc o využívaní ...

Technicko-Výrobný Manažér

Zodpovednosť za riadenie a organizáciu oddelení spadajúcich pod technický úsek (production, maintenance, facility...) Riadenie výrobného procesu Zodpovednosť za plánovanie, technické riešenia Sledovanie objemu výroby, efektivity a optimalizácia procesov Zaistenie kvality výroby a splnenie cieľov výrobných nákladov Vedenie kľúčových investičných a rozvojových projektov

Senior konštruktér

- spracovávanie technickej a projektovej dokumentácie vo výrobnom prostredí na pridelenom projekte - práca v CAD systéme (Catia) - vytváranie podkladov / dokumentácie na podporu výroby - podpora výroby v riešení problémov - práca na vytváraní interných prípravkov, konštrukcia prípravkov - analýza technickej dokumentácie - spolupráca s inými oddeleniami (vývoj, výskum, zákaznícke ...

Manažér údržby

Úzka spolupráca s produkčným tímom pre splnenie všetkých požiadaviek výroby Monitorovanie porúch vo výrobe a vykonávanie nápravných opatrení pre ich odstránenie Servis strojového zariadenia v spolupráci s tímom Navrhovanie nových postupov na zlepšovanie procesov vo výrobe

Supervízor výroby

- zabezpečenie plynulého chodu výroby (CNC, montáž) - kontrola spĺňania plánov, kvality produkcie a BOZP - koordinácie pracovného tímu a riešenie prípadných problémov - zabezpečenie údržby zariadení - školenia nových pracovníkov - účasť na poradách

Konštruktér CAD

- tvorba technickej 2D dokumentácie a 3D modelov - návrh súčiastok pre stroje a zváracie prípravky - evidencia zmien počas výroby - práca v CAD systéme

Technik pre technickú prípravu výroby

- spracovávanie technickej dokumentácie - participácia na vypracovaní pracovných postupov, prípravkov a výrobnej dokumentácie - modifikácia technickej dokumentácie v závislosti od potrieb výroby a priebehu zákazky - práca v konštrukčnom 3D programe - zaistenie technologickej prípravy výroby

Materiálový inžinier - Senior / Vedúci oddelenia

riadenie oddelenia a dohľad na prevádzku laboratória (zabezpečovanie kalibrácií, metalografických analýz atď.) príprava technologických postupov pre tepelné spracovanie a povrchové úpravy analýza metalurgických materiálov a procesov používaných vo výrobe podpora v prípadoch reklamácií zákazníkov týkajúcich sa materiálu analýza vád a odchýlok vo výrobnom procese vo ...

Projektový manažér

riadenie nových projektov s ohľadom na časový harmonogram a rozpočet identifikácia medziprojektových problémov a navrhovanie riešení aplikácia vhodných postupov a nástrojov, dodržiavanie štandardov kvality vedenie a koordinácia úloh projektového tímu, hodnotenie a podpora členov tímu aktualizácia technickej dokumentácie validácia rôznych etáp kvality výrobku a procesov spolupráca ...

Technológ - Kalkulant

denná komunikácia so zahraničnými zákazníkmi a rozvíjanie obchodných vzťahov analýza technických požiadaviek zákazníka, ich posúdenie a spracovanie cenovej ponuky na dopyty zákazníka riešenie dopytových konaní na nákup materiálu za účelom naceňovania výrobkov spracovanie technologickej a technickej dokumentácie do systému spoločnosti technická podpora výrobných aktivít ...

Hľadáme Mechanika

- oprava hydraulických, pneumatických a mechanických systémov CNC obrábacích strojov - oprava hydraulických, pneumatických a mechanických systémov zariadení slúžiacich na montáž a skúšanie - zodpovednosť za vykonávanie preventívnej a prediktívnnej údržby - premiestňovanie CNC strojov a zariadení - spolupráca na uvádzaní strojov do prevádzky - návhry na zlepšenie aktuálneho ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you