Trenčiansky kraj

Senior účtovník

- Komplexné samostatné vedenie podvojného účtovníctva - Spracovávanie ročných uzávierok - Účtovanie bankových výpisov, dotácií, interných dokladov, opravných položiek, leasingových zmlúv, opravných položiek - Spracovanie podkladov a výkazov DPH, DPPO, štatistických výkazov - Príprava podkladov a výkazov pre potreby auditu a daňového poradenstva

Senior inžinier kvality

- plánovanie, organizácia a implementácia aktivít v projektoch v súlade s požiadavkami zákazníka, - koordinovanie aktivít súvisiacich s kvalitou, - komunikácia so zákazníkom ohľadom kvality, - aktualizácia dokumentov súvisiacich s kvalitou, - účasť na FMEA, s cieľom zabezpečiť kvalitné vstupné informácie, - zodpovednosť za koordináciu nápravných opatrení v prípade odchýlok, - ...

Sourcing Buyer

- komunikácia s dodávateľmi - vedenie obchodných rokovaní, negociácie cien s dodávateľmi - príprava rámcových zmlúv - hodnotenie dodávateľov - zodpovednosť za cenový vývoj v danej komodite - účasť na globálnych projektoch

Vedúci oddelenia údržby / Maintenance Manager

zodpovednosť za riadenie oddelenia údržby, komunikácia s dodávateľmi servisných služieb zodpovednosť za zabezpečenie pravidelnej preventívnej a prediktivnej údržby vedenie a zabezpečenie skladu náhradných dielov spracovanie mesačných KPI dohľad nad správnou činnosťou strojov a zariadení analýzy príčin a dôsledkov porúch strojov a zariadení, dohľad nad dokumentáciou opráv ...

Merací technik

- Zodpovednosť za medzioperačnú a výstupnú kontrolu výrobkov - Zabezpečovanie manuálnych meraní (základné meradlá) - Vykonávanie meraní na 3D meracích zariadeniach - Participácia na overovaní vzoriek výrobkov

SAP Business Analyst

- Vykonávať údržbu a prispôsobenie systému - Vykonávať testy (technické a funkčné) potrebné pre implementácie - Poskytovať podporu používateľom modulov prítomných v rôznych spoločnostiach - vykonávať školenie používateľov - Spolupráca s interným IT tímom pri monitorovaní rozhraní medzi SAP a inými systémami - Spolupráca s tímom externých konzultantov pri implementácii ...

SAP Production Planning Specialist

- Optimalizácia plánovania výrobných činností - Zhromažďovanie a analýza obchodných požiadaviek - Plánovanie všetkých výrobných krokov - sledovanie a zaznamenávanie tokov výrobného procesu - Odhad nákladov na prácu a času - Navrhovanie, vývoj a konfigurácia riešení v súlade s funkčnými a technickými požiadavkami - Vypracovanie funkčnej a technickej dokumentácie - Správa ...

Obchodný manažér s ruským jazykom

- Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na trhu a starostlivosť o stálych zákazníkov - Komunikácia so zákazníkmi, prezentovanie výrobkov a služieb zákazníkom - Pravidelný reporting výsledkov Obchodnému riaditeľovi - Príprava cenových ponúk, návrh obchodných zmlúv - Podieľanie sa na tvorbe obchodnej stratégie a obchodných plánov

Obchodný manažér

- Aktívne vyhľadávanie nových obchodných príležitostí na trhu v oblasti kooperácii a starostlivosť o stálych zákazníkov - Získavanie obchodných informácií a kontaktov - Zabezpečenie podpory predaja - Prezentovanie výrobkov a služieb zákazníkom - Spracovanie zákaziek, príprava cenových ponúk a podkladov pre návrh obchodných zmlúv - Podieľanie sa na tvorbe obchodnej ...

Team leader na oddelení kvality

Organizácia práce inžinierom kvality Analýza chýb vo výrobe Právo zastaviť výrobu Implementácia nápravných opatrení Účasť na auditoch

Projektový manažér vývoja

- vedenie projektov a koordinovanie činností v súlade s požiadavkami zákazníka, - podieľanie sa na optimalizácii projektu, - komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi, - nastavenie si technických požiadaviek, zadefinovanie predstáv a cieľov, - riadenie nákladov, tvorba časových plánov, - dohľad nad technickými procesmi projektu, - spolupráca v rámci tímu, - vyhodnocovanie ...

Výrobný inžinier

- Vývoj technologických riešení - Zadávanie pri tvorbe pracovných postupov - Participácia na návrhoch a zavádzaní procesov do výroby - Zabezpečenie nábehu nových projektov - Komunikácia so zákazníkmi a ostatnými oddeleniami naprieč závodmi spoločnosti - Výkon práce v okrese Bánovce nad Bebravou

Projektový manažér

- zodpovednosť za riadenie prideleného projektu/projektov, - koordinácia zamestnancov participujúcich na projekte, - definovanie cieľov, termínov, dohľad nad ich dodržiavaním, - zodpovednosť za plánovanie a koordinovanie procesov počas projektu, - zodpovednosť za stanovený budget a jeho dodržiavanie, - vyhodnocovanie projektu, reporting výsledkov - komunikácia so subdodávateľmi ...

LEAN Špecialista pre Automatizáciu

Riešiť systematicky projekty a procesy v rámci spoločnosti so zameraním na zvyšovanie OEE Implementácia 5S v rámci výroby Identifikácia a znižovanie výrobných nákladov v rámci projektovej výroby Komunikácia s oddeleniami spoločnosti Aktívne využívanie Lean nástrojov za účelom zlepšovanie procesov v spoločnosti Zlepšovanie kvality produktov, odstránenie zbytočného plýtvania, ...

Procesný Inžinier/Technológ

- vypracovávanie technologických postupov - realizácia nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality - evidovanie a kontrolovanie dát - komunikácia so zainteresovanými stranami projektu (zákazníci, dodávatelia, výroba a pod.) - ostatné úlohy stanovené priamym ...

Líder oddelenia plánovania výroby

- zodpovednosť za výrobný plán jeho tvorba a riadenie - podávať návrhy na zlepšenie procesov logistiky - údržba a aktualizácia výrobného plánu - pripravovať návrhy na zlepšovanie - kooperácia s kolegami z operatívneho nákupu

Vedúci oddelenia plánovania

Vedenie materiálových plánovačov Dohľad nad dodržiavaním KPI Riadenie logistických procesov Zlepšovanie procesu materiálového plánovania a implementácia vylepšení do procesu Podpora pri rokovaniach s dodávateľmi (účasť v medzinárodných tímoch)

Operatívny nákupca

- Samostatný nákup materiálu a služieb, od tuzemských a zahraničných partnerov, podľa zadanej materiálovej rozpisky alebo pridelenej komodity - Sledovanie plnenia objednávok podľa určených termínov, nákladov a kvality - Vedenie rokovania s dodávateľmi a zostavovanie kalkulácie nákladov materiálu, služieb a cien výrobkov

Manažér logistiky - automotive s nemeckým jazykom

· Riadi a koordinuje činnosť oddelenia logistiky · Rieši operatívne úlohy, riadi a podporuje podriadených pracovníkov · Sleduje objednávky a plány dodávok pre dodávateľov · Optimalizuje skladové zásoby hotových výrobkov na základe požiadaviek zákazníka · Rieši so zákazníkmi a dodávateľmi problémy so zásobovaním tak, aby minimalizoval škody-náklady · Rieši špeciálne ...

Konštruktér v programe CATIA/NX

Návrh konštrukcie produktov Návrh CAD modelov a výkresov podľa zákazníckych požiadaviek Podieľa sa na tvorbe BOM listu Podpora testovacích plánov a premietnutie výsledkov do vývoja dielov
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek