Voľné pracovné miesta

Lugera & Maklér spol. s r.o.

Obchodný manažér

Aktualizované: 2023-09-24


- budovanie a udržiavanie vzťahov so zákazníkom, - riadenie dennej agendy, - nastavovanie cieľov, sledovanie ich plnenia a navrhovanie nápravných opatrení, - vypracovanie kalkulácii, sledovanie aktuálnych nákladov, - orientácia na znižovanie nákladov, - plánovanie predaja a prevádzky podľa potrieb zákazníka.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Asistentka na administratívnom oddelení

Aktualizované: 2023-09-24


podpora administratívneho oddelenia komunikácia s vedením, asistencia konateľovi spoločnosti výpomoc hlavnej účtovníčke, vybavovanie korešpondencie spracovanie upomienok, účtovanie poistiek
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista pre dane - Senior

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za vedenie daňovej agendy a príprava dokumentov k daniam a poplatkom - podpora v daňových otázkach pre účtovníkov, oznamovanie zmien po daňových novelách - pripomienkovanie obchodných zmlúv - účasť na zahraničných projektoch - daňové posudzovanie transakcií - zodpovednosť za komunikáciu so správcom dane a s daňovými poradcami - spoluúčasť na daňových ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Accountant

Aktualizované: 2023-09-24


- spolupráca s finančným oddelením v zahraničí - príprava účtovných podkladov a ich kontrola - vystavovanie dodávateľských faktúr a ich spracovanie - príprava platobných príkazov - kontrola cash flow - mesačné a ročné účtovné uzávierky - spolupráca s externými spoločnosťami - reporting
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Čiastkový účtovník

Aktualizované: 2023-09-24


- spracovanie a účtovanie režijných faktúr a účtovných dokladov - evidencia účtovných dokladov - účtovanie rezerv - inventarizácia účtov - správa pokladne - komunikácia s dodávateľmi - a iné

- samostatné vedenie účtovníctva viacerých spoločností - spracovanie a účtovanie mzdovej agendy - vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania pre vybraných klientov - aktívna komunikácia s pridelenými klientmi - príprava intrastat hlásení a štatistických výkazov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Účtovníčka

Aktualizované: 2023-09-24


- Účtovanie došlých, vyšlých a dodávateľských faktúr - Účtovanie pokladne a bankových výpisov - Príprava mesačných uzávierkových prác - Príprava podkladov pre audit a ročnú uzávierku - Vypracovanie daňových priznaní, kontrola DPH - Komunikácia s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdový účtovník

Aktualizované: 2023-09-24


- zodpovednosť za kontrolu dochádzky - mesačný výpočet miezd, vyhotovenia potvrdení a výkazov pre poisťovne a daňový úrad - ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov - evidencia mzdových listov, mesačné hlásenia, vypracovanie podkladov pre štatistický úrad
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Mzdová účtovníčka

Aktualizované: 2023-09-24


Zodpovednosť za komplexné spracovanie a vedenie mzdovej agendy Vypracovanie koncepcií odmeňovania zamestnancov Zodpovednosť za ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu FO Registrovanie a evidencia zamestnancov v poisťovniach Evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy Komunikácia so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a inými inštitúciami Zodpovednosť za legislatívnu správnosť ...

spracovanie došlých a vyšlých faktúr sledovanie cashflow a úhrad faktúr zasielanie podkladov pre externú účtovnú firmu zodpovednosť za drobnú administratívu a podpora oddelenia komunikácia s vedením spoločnosti a miestnymi úradmi

zodpovednosť za komplexné vedenie, spracovanie a kontrolu účtovníctva pridelených subjektov, spracovanie DPH agendy spracovanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných interných uzávierok spracovanie účtovných výkazov pre potreby orgánov štátnej správy aktualizácia pohľadávok a vystavovanie faktúr, aktualizácia splatných účtov, pohľadávok, platieb účtovanie došlých ...
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Samostatný účtovník

Aktualizované: 2023-08-24


Hľadáme skúseného účtovníka do Bratislavského tímu, ktorému budú pridelené samostatné oblasti v rámci účtovných procesov.

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek