Banskobystrický kraj – voľné pracovné miesta, ponuky práce

Junior Servisný Mechanik

Do nadnárodnej spoločnosti hľadáme šikovného mechanika, ktorý bude zodpovedať za: servis a a opravu strojov na príslušnej dielni, vykonávanie manuálnej údržby strojov, príležitostné výjazdy za klientmi aj mimo svojho pracoviska, prípravu použitých a nových strojov v oblasti predpredaja, práca na 1 zmenu,

Engineering Manager

efektívne riadenie nástrojárne, inžinierskeho tímu (konštrukcia a technológia) a odd. údržby kontinuálne zlepšovanie procesov, rozvíjanie moderných metód riadenia a digitalizácie kontrola nákladov a optimalizácia procesov na dennej báze koordinácia inžinierskych činností pre zabezpečenie efektívnej výroby riadenie nábehu modelových a technických zmien motivácia tímu k ...

Skladník/Expedient pre stavebnú spoločnosť

Hľadáme skladníka/expedienta pre stavebnú spoločnosť, ktorý bude zodpovedať za: príjem a výdaj tovaru na sklade, umiestňovanie nákupného materiálu v sklade, pravidelnú komunikáciu s vedúcim výroby, dodržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku v sklade, iná administratívna činnosť

HR Business Partner

- Participácia na tvorbe HR procesov - Zodpovednosť za náborové aktivity - Vedenie personálnej agendy zamestnancov - Príprava pracovno-právnych dokumentov - Koordinácia ďalších aktivít a procesov na HR oddelení - Participácia na nastavení a optimalizácii HR procesov - Poradenstvo v oblasti zamestnaneckých vzťahov a Zákonníka práce - Reporting

Kontrolór stavebnej dokumentácie

Kontrola projektovej dokumentácie, riešenie prípadných zmien; Riešenie nezhôd a reklamácii; Kontrola technologických postupov – predkladanie na odsúhlasenie; Komunikácia s klientom; Komunkácia s dodávateľmi; Úprava jarmonogramu;

Vedúci výroby - finalizácia výrobkov

Pre nášho klienta, významnú automotive spoločnosť v Banskobystrickom kraji pomáhame nájsť Vedúceho výroby - finalizácia výrobkov Do štandardnej náplne práce bude patriť: - riadenie sekundárnych operácií (dokončovanie výrobkov brúsením, lakovaním a pod) s cieľom splniť požiadavky zákazníkov - riadenie a koordinácia výrobných procesov a kapacít za účelom plnenia ...

Obchodný zástupca pre automatizáciu

Hľadáme Obchodného zástupcu pre automatizáciu a jednoúčelové zariadenia, ktorý sa bude zaoberať: Realizáciou obchodných aktivít na domácom trhu Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov, rozvoj vzťahov a reprezentácia spoločnosti Denná komunikácia s aktuálnymi a starostlivosť o existujúcich zákazníkov Poskytuje poradenskú a technickú podporu Vytvára cenové ponuky, platobné ...

Disponent logistiky

Komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi – zabezpečenie plynulého chodu výroby a dodávok zákazníkom Zodpovednosť za prijatie a spracovanie objednávok zákazníkov Kooperácia s internými oddeleniami Participácia na zabezpečení prísunu tovaru špedičnými firmami Práca v plánovacom systéme Participácia na tvorbe plánov kontroly Tvorba príslušnej dokumentácie pre prepravu ...

Inžinier kvality

pravidelna komunikacia a kontakt so zakaznikmi spoločnosti (Tier 2) zavádzanie nápravnych opatrení sledovanim reklamácii zákazníkov verifikacia a zasielanie 8D reportov meranie a vyhodnocovanie štatistiky, MSA podieľanie sa na interných auditoch spoločnosti správa systémovej dokumentácie činnosti súvisiace so zabezpečovaním a kontrolou kvality produkcie podieľanie sa na procese APQP, ...

Nákupca

- pripraviť, oznámiť denné reporty o predaji a týždenné predpovede predaja, aby sa tieto údaje mohli distribuovať zúčastneným subjektom a udržiavať aktuálne informácie o príslušných oddeleniach. - zaručiť dobrú predajnú dokumentáciu v tlačenej podobe a v SAP (dodacie listy, zákazky odberateľov, faktúry a dobropisy), - registrovať, zadávať, spravovať, kontrolovať a ...

Zmenový majster

Pre rozvíjajúcu sa a dynamickú spoločnosť hľadáme do tímu Zmenového majstra, ktorý bude zodpovedať za: koordinovanie zamestnancov na pridelenej zmene počas výroby, zabezpečenie produktivity, výkonnosti a kvality vo výrobe, kontrola a dohľad nad výkonom práce, riešenie problémov vo výrobe, komunikácia s nadriadeným v súv. s optimalizáciami vo výrobe, práca na 3 zmeny, miesto ...

Technik/inžinier údržby

Participácia na tvorbe plánov preventívnej a prediktívnej údržby Tvorba plánov a zaistenie opráv, servisných prehliadok a pravidelných kontrol zariadení Zabezpečovanie dokumentácie vyhradených zariadení – zaznamenávanie kontroly, revízie, prehliadky Objednávanie náhradných dielov Participácia na správnom chode budov a priestorov Spolupodieľanie sa na vývoji Miesto výkonu ...

Senior Strategický nákupca pre zahraničnú spoločnosť

Pre spoločnosť zameranú na výrobu komponentov hľadáme strategického nákupcu s preukázateľnými skúsenosťami - Zodpovednosť za nákup priameho a nepriameho materiálu - Komunikácia s existujúcimi a novými potenciálnymi dodávateľmi, vyjednávanie zmlúv - Podieľanie sa na plnení a zefektívňovaní cieľov - Aktívna spolupráca s ostatnými oddeleniami - Práca s ERP systémom - ...

Analytik kvality

zodpovednosť za štatistické výpočty a analýzy pre oddelenie kvality (zmätkovitosť, nepodarky, náklady na kvalitu, evidencia a vyhodnotenie vykonaných skúšok a kontrol ...) príprava prezentácii v tabuľkovej aj grafickej forme vizualizácia výsledkov pre potreby výroby spolupráca pri riešení reklamácií a určovaní koreňových príčin nepodarkov

HR špecialista

- realizácia ročného plánu vzdelávania - optimalizácia vzdelávacích procesov - aktualizácia školiacich podkladov - evidencia a plánovanie vstupných školení, lekárskych prehliadok a BOZP - príprava tréningových plánov - organizovanie firemných podujatí pre zamestnancov - reporting

Autorizovaný bezpečnostný technik

zabezpečenie budovania firemného systému ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (HSE) zabezpečenie dodržiavanie európskej a slovenskej legislatívy a firemnej politiky identifikácia nedostatkov pre elimináciu pracovných úrazov a škodových udalosti v oblasti HSE zodpovednosť za vzdelávanie a školenie zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov vo vzťahu k HSE štandardom budovanie ...

Vedúci zmeny

- koordinovanie úloh počas pracovnej zmeny, efektívne zadeľovanie práce - zabezpečovanie a riadenie skupiny operátorov - kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z plánu výroby - predchádzanie a riešenie možných problémov - kontrola kvality výroby - zaškoľovanie pracovníkov, evidencia dochádzky - reportovanie vedúcemu výroby

Vedúci údržby

- vykonáva mechanickú údržbu na strojoch a zariadeniach. - zZabezpečuje stabilný chod výrobných liniek. - zodpovedá za funkčnosť strojov a zariadení. - zabezpečuje opravy, odstraňovanie porúch na výrobných zariadeniach s cieľom znížiť na minimum prestoje strojov. - zodpovedá za nastavenie a znovuspustenie výrobných liniek. - koordinuje mimoriadnu a plánovanú údržbu strojov ...

Technológ pre trieskové obrábanie

spracovanie technologického postupu výroby do systému spoločnosti (sústruženie, vŕtanie, frézovanie ...) tvorba a aktualizácia CNC programov komunikácia s dodávateľmi pri dopytovaní technologických dielcov návrh konštrukčných a technologických prípravých prác vo výrobnom procese technická podpora výrobných aktivít participácia pri zavádzaní nových produktov spolupráca ...

3D merací technik

zabezpečenie 3D meraní, tvorba meracích programov návrh a konzultácia meracích, upínacích prípravkov pre 3D meranie spoluzodpovednosť za priebežnú kontrolu dielov a za uvoľňovanie výroby príprava dokumentácie kvality kalibrovanie 3D meracieho prístroja a prípravkov sledovanie a vyhodnocovanie spôsobilosti zariadenia a meradiel
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you