Voľné pracovné miesta


- zabezpečenie zákazníckej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom, s inšpektormi a kontrolórmi

- Komplexné riešenie reklamácií a upozornení od zákazníka - Návrh nápravných opatrení k účinnej prevencii vzniku interných a externých nezhodných výrobkov - Pravidelná aktualizácia dokumentácie kvality - Spolupráca pri zavádzaní nových metód práce, pri návrhu kontrolných plánov a postupov pre kontrolu kvality - Vedenie a koordinácia teamu expedičnej kontroly a rezidentov

Tvojou úlohou bude: - zabezpečovať všeobecné a špecifické hygienické požiadavky - hodnotiť kvalitu potravín - riešiť sťažnosti odberateľov a spotrebiteľov a celkovú kultúru bezpečnosti potravín - zabezpečovať požiadavky systému HACCP, ISO

Zodpovednosť za kvalitu dodaných dielov. Vypracovávanie plánov kontroly výroby a katalógov chýb. Starostlivosťv o dodávateľov a komunikácia s dodávateľmi na dennej báze. Zodpovednosť za riadenie a vybavovanie dodávateľských

Chcete sa podieľať na zabezpečovaní vysokých štandardov kvality a efektívnosti v dynamickom prostredí? Príďte k nám a staňte sa súčasťou nášho tímu ako Inžinier Kvality.
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Manažér kvality

Aktualizované: 2024-02-20


- zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie - riadenie prideleného tímu na kvalite - zodpovednosť za certifikačné, zákaznícke a interné audity - príprava reportov a analýz pre manažment

zastrešnie BOZP, školenie zamestnancov rozvíjanie témy životného prostredia v spoločnosti kontrola zamestnancov, zabezpečenie ochranných pomôcok komunikácia s kolegami zo zahraničných pobočiek riešenie problematiky
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Metrológ/Kontrolór na 3D meracom stroji

Aktualizované: 2024-02-19


Práca na 3D kontrolných strojoch Znalosť technického zamerania Vytváranie zložiek kontroly Vyhotovanie záverečných výstupných správ meraní Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie Údržba 3D
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Ižinier kvality zameraný na systém

Aktualizované: 2024-02-15


Implementácia a udržiavanie systému kvality Zodpovednosť za udržiavanie a vývoj postupov a dokumentácie v systéme manažmentu kvality podľa IATF16949 Navrhovanie plánu interného auditu (systémov a postupov), jeho koordinácia a zodpovednosť za jeho vykonávanie Zodpovednosť za nápravné a preventívne činnosti Implementuje a udržiava systém riadenej dokumentácie v rámci
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier dodávateľskej kvality APQP

Aktualizované: 2024-02-15


Inžinier dodávateľskej kvality APQP
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Špecialista (koordinátor) QMS

Aktualizované: 2024-02-15


- zodpovednosť za tvorbu a riadenie systémov riadenia kvality- vytváranie politiky kvality, dosahovanie stanovených cieľov kvality - zodpovednosť za udržiavanie systémov kvality (ISO 9001, ISO14001, AQAP 2110, IRIS) - znalosť komplexných prístupov a metód kvality - koordinácia riadenia kvality na všetkých stupňoch riadenia v organizácii - tvorba riadiacich dokumentov kvality (politiky,
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-02-15


zabezpečenie požiadaviek na kvalitu výroby v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby spolupráca na riešení reklamácií (8D) implementácia kvalitatívnych požiadaviek a nápravných opatraní do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov uskutočňovanie a organizácia interných a
Lugera & Maklér spol. s r.o.

QMS Inžinier

Aktualizované: 2024-02-14


zodpovednosť za vzorkovanie a testovanie výrobkov riadenie zákazníckych auditov zodpovednosť za procesy súvisiace so zákazníckou kvalitou práca s 8D reportami komunikácia so zákazníkom a externými partnermi
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier zákazníckej kvality

Aktualizované: 2024-02-12


- komunikácia a spracovávanie zákazníckych reklamácii - 8D reporty, analýza príčin, nápravné opatrenia - riadenie implementácie nápravných opatrení zo zákazníckych reklamácií a overovanie ich efektivity; - príprava reportov ohľadom stavu zákazníckej kvality; - účasť na externých a interných auditoch; - spolupráca pri tvorbe FMEA, plánov riadenia

Organizovanie a riadenie práce vo výrobnom procese Motivácia zamestnancov k lepším výsledkom Príležitosť podieľať sa na zavedení pravidiel Stabilita vďaka viacročnému zázemiu Práca vhodná pre mužov aj

kontrola kvality procesov približne 60% z pracovnej náplne vykonávanie kvalitatívnych auditov na výstupe spolupráca s ostatnými oddeleniami pri plánovaných auditoch pre zlepšenie riadenia oddelení stanovovanie potrieb školení zamestnancov vo výrobe podpora vedúceho kvality pri riešení vzniknutých nezhôd a pri validácii plánu kvality aplikácia a zabezpečovanie správnej metodológie a procesov
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Inžinier kvality

Aktualizované: 2024-02-12


Sledovanie a kontrola výrobných procesov a postupov Monitorovanie výsledkov kvality Podieľanie sa na riešení zákaznických reklamácií Podpora výroby, riešenie vzniknutých problémov interne aj externe, návrhy opatrení na zlepšenia Účasť na interných auditoch Účasť na nových

podieľa sa na tvorbe kontrolných a meracích postupov sleduje dodržiavanie pracovných a technologických postupov vypracováva analýzy kvalitatívnych ukazovateľov, spracovanie nameraných dát vedie záznamy o kvalite zodpovedá za riadenie zavedených metód kvality spolupracuje s R&D pri návrhoch typových skúšok podieľa sa na tvorbe a návrhoch zlepšenia kontrolných postupov kooperuje s
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Senior Engineer – Business Quality

Aktualizované: 2024-02-12


Náplň práce: - Zodpovednosť za udržiavanie vysokých štandardov kvality pre výrobu produktov a súlad so všetkými platnými regulačnými požiadavkami, procesy dodržiavania kvality, - Realizuje interne audity vo výrobnom závode a externe audity u dodávateľov, - Zodpovednosť za systém manažérstva kvality a pravidelné vyhodnocovanie a auditovanie a aby sa prijal vhodný proces CAPA, aby sa napĺňali
Lugera & Maklér spol. s r.o.

Validation Engineer / Process Engineer

Aktualizované: 2024-02-12


Náplň práce: - definovanie a návrh hlavných validačných plánov pre nové zariadenia a/alebo projekty riadenia zmien, ako validačný inžinier budete pracovať na projektoch vedúcich k zavádzaniu nových produktov a procesov, - vykonávať validačné činnosti na mieste vrátane tam, kde je to potrebné, dohľadu a/alebo vytvárania a vykonávania protokolov/správ, vytvárania a udržiavania technickej

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek