Voľné pracovné miesta

Manažér kvality v potravinárstve

Zodpovednosť za systém kvality a jeho zlepšovanie, kontrola kvality vstupných a výstupných surovín Koordinácia a riadenie všetkých procesov kontroly kvality podľa ISO 9001 a ISO 22001, FSSC 22000 a IFS, systému HACPP Plánovanie a realizácia interných a externých auditov kvality Riadenie analýz procesov výroby pre minimalizovanie odpadu, prestojov a zvyšovanie efektivity produkcie Uvádzanie ...

Inžinier kvality

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby riešenie reklamácií (8D) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov uskutočňovanie a organizácia interných a externých ...

Inžinier kvality s Nemeckým jazykom

- spolupráca so zákazníkom ohľadom kvality, formy vzorkovania - zhromažďovanie dát potrebných na vzorkovanie (aj od iných oddelení) podľa požiadaviek zákazníka - návšteva u zákazníka za účelom zabezpečenia kvality - optimalizácia nákladov spojených so zákazníckymi reklamáciami - kontrola výrobných procesov (FPA, Poka-yoke, 5s,...)

Inžinier kvality

Kontrola dodávateľských dielov z pohľadu kvality Aktualizácia dodávateľov a komponentov Riešenie zákazníckych reklamácií Vyhotovenie a kontrola kvalitatívnych záznamov a potrebnej dokumentácie Spolupráca s finančným oddelením, oddelením logistiky a hlavným nákupcom

Inžinier kvality

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov aktualizácia dokumentácie kvality (QRCI, pracovné inštrukcie, Kontrolný plán, FMEA, vzorové diely ...) riešenie reklámácií a realizácia akčných plánov a nápravných opatrení definovanie kontrolného plánu a vytváranie podmienok pre nulové chyby zúčastňovanie sa na zavádzaní ...

Senior procesný inžinier kvality

- zodpovednosť za manažment procesov v oblasti kvality - analýza procesov, návrhy na zlepšovanie a zefektívnenie činností - implementácia procesov - riešenie požiadaviek zo strany oddelenia kvality - riadenie a participácia na projektoch

Quality Coordinator

zodpovednosť za kontrolu a riadenie kvality pridelenej výrobnej jednotky riadenie tímu kvality pridelenej výrobnej jednotky (inžinier kvality, technici kvality) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu (vrátane spúšťania prototypovej výroby) zabezpečiť súlad technologických postupov s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov (IATF ...

Inžinier kvality

pravidelna komunikacia a kontakt so zakaznikmi spoločnosti (Tier 2) zavádzanie nápravnych opatrení sledovanim reklamácii zákazníkov verifikacia a zasielanie 8D reportov meranie a vyhodnocovanie štatistiky, MSA podieľanie sa na interných auditoch spoločnosti správa systémovej dokumentácie činnosti súvisiace so zabezpečovaním a kontrolou kvality produkcie podieľanie sa na procese APQP, ...

Inžinier kvality - vhodné aj pre Juniorov

Komunikácia so zákazníkmi a s inými oddeleniami v rámci spoločnosti Spracovanie zákazníckych reklamácií Vypracovávanie 8D reportov pre zákazníka Využívanie nástrojov kvality ((5Why, Ishikawa, FMEA) Analýzy procesných chýb (evidencia, nápravné opatrenia) Zabezpečenie dielov na rekvalifikačné skúšky

Senior Pokročilý Inžinier Kvality

· Plánovanie, organizácia a implementácia preventívnych akcií v projektoch v súlade so zákazníckymi i internými požiadavkami a špecifickými požiadavkami Business Unit (Plánovanie/Balance) · Komunikácia so zákazníkom ohľadom otázok súvisiacich s kvalitou a odovzdávanie zákazníckych požiadaviek/informácií všetkým členom · Koordinovať a viesť aktivity súvisiace s kvalitou ...

QMS Koordinátor

Riadenie integrovaných systémov manažérstva - systémy kvality Koordinácia implementácie metódy 5S. Tvorba akčných plánov a sledovanie nápravných opatrení. Interné systémové audity Sledovanie a reportovanie KPI´s Participovanie na certifikačných a zákazníckych auditov Spolupráca pri štandardizácii procesov, postupov a dokumentácie v rámci skupiny

3D merací technik

- vytváranie meracích programov v programe PC- DMIS a Quindos - vypĺňanie dokumentov požadovaných konkrétnym zákazníkom a dohodnutých s QAM BC podľa Checklistov - aktualizácia a optimalizácia programov 3D merania - vykonáva 3D meranie - vykonávanie špeciálnych meraní pre všetky oddelenia HSK - vykonáva merania v procese vzorkovania aj prostredníctvom iných meracích prostriedkov - ...

Manažér kvality

Zodpovednosť za tím 3 kvality inžinierov Zodpovednosť za vstupnú kontrolu materiálov, procesnú kontrolu výroby Zabezpečenie quality požiadaviek na výrobu a procesy Zodpovednosť za metrológiu, kalibráciu prípravkov a evidenciu meradiel a ich rozdelenie Riešenie zákazníckych reklamácií, zisťovanie koreňovej príčiny, návrhy opatrení a riešení Reportovanie a komunikácia s ...

Quality Manager

Riadenie oddelenia kvality, z pohľadu technického aj personálneho (inžinieri kvality, rezidenti a metrológovia) Zabezpečenie kvality produktov v súlade s požiadavkami klienta Ako zástupca Q zodpovedá za riešenie reklamácii zákazníkov, a tiež správu a Q dodávateľov Zodpovedá za neustále zlepšovanie kvality Nastavuje a implementuje stabilné a trvalé nápravné opatrenia Správa ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you