Voľné pracovné miesta

Hľadáme inžinierov procesnej kvality

- riešenie interných reklamácii - nezhodných výrobkov a kvalitatívnych problémov - implementácia metodík: Kaizen, Lean, 5S, 5Why, Ishikawa a iné - vytváranie pracovných inštrukcií, kontrol plánov, posudzovanie a sledovanie spôsobilosti procesov - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii ...

Inžinier zákazníckej kvality

pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie účinnosti nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov zodpovednosť za znižovanie času medzi reklamáciou zákazníka a validáciou nápravných opatrení verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie ...

Inžinier kvality

- zabezpečenie dodávateľskej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - sledovanie ukazovateľov a zber dát - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom

Inžinier kvality s anglickým jazykom

- Zodpovednosť za kvalitu kľúčových procesov v spoločnosti - Analyzovanie nezhôd procesu pomocou nástrojov kvality - Navrhovanie a implementácia nápravných opatrení - Vykonávanie zmien v kontrolných plánoch - Vytváranie pracovných postupov a reportov - Zodpovednosť za uvoľňovanie dokumentácie a nových výrobkov do výroby - Zastrešovanie projektov pre zlepšovanie

Inžinier kvality pre Automotive

- Zabezpečiť aby všetky požiadavky týkajúce sa kvality testovaných dielov dané zákaznikom boli splnené - Komunikácia zo zákaznikom, s internými oddeleniami - Zabezpečiť aby všetky aktivity kvality boli vykonávane podľa noriem, štandardov a podľa špecifických požiadaviek zákazníka - Pomáhať pri kalibrácii meradiel a zariadení

Inžinier kvality na rôzne oddelenia

Aktuálne osbadzujeme viaceré pozície v oblasti kvalty: - procesná kvalita - zákaznícka kvalita - dodávateľská kvalita - vývojová kvalita - Realizácia nových projektov – člen projektového tímu (komunikácia so zákazníkom a pravidelná starostlivosť o projekty) - Zabezpečenie implementácie zákazníckych požiadaviek na kvalitu v rámci projektov - Zabezpečenie požadovanej ...

Manažér ISO kvality

- Odborné mentorovanie zamestnancov závodu, oddelenia kvality, produkcie, výstupnej kontroly vo vzťahu ku kvalite. - Vykonávanie školení vo vzťahu ku kvalite prierezovo v celom závode . - Vykonáva všetky činnosti potrebné pre zabezpečovanie a riadenie a udržiavanie systému kvality. - Presadzovanie politiky kvality a bezpečnosti podniku. - Zhotovovanie plánov kvality , interných ...

Inžinier kvality pre automotive

- riešenie zákazníckych reklamácii, vypracovanie a riadenie príslušnej dokumentácie - komunikácia s klientom - 8D reporty, zákaznícky portál - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii a zlepšovaní procesov - účasť na zmenových konaniach a nových projektoch - práca s výkresovou ...

Controlling manager

Riadenie oddelenia kontrolingu Analýza aktuálneho finančného stavu, porovnávanie reálnej situácie s prognózami a plánmi Interpretácia a prezentácia riešení jednotlivých analýz a odporúčania pre manažment Plánovanie, vypracovávanie analýz jednotlivých druhov výdavkov, kontrola nákladov spoločnosti Spracovávanie budgetov + forecastov Spracovávanie podkladov na zaúčtovanie ...

Senior Inžinier kvality s anglickým jazykom

- Zodpovednosť za vybavenie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie - Účasť na zavedení a uvoľnení nových výrobkov alebo zariadení do výroby - Iniciovanie nápravných a preventívnych opatrení zabraňujúcich opätovnému vzniku nezhody a sledovanie ich účinnosti - Spracovávanie pravidelných správ o situácie v kvalite - Spolupracuje pri interných a ...

Inžinier dodávateľskej kvality

- zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj dodávateľskej kvality - udržiavať plán auditu dodávateľa a podľa potreby vykonávať audity u dodávateľa - koordinácia a vykonávanie činností v rámci APQP u dodávateľov počas vývoja produktu - koordinácia odberu vzoriek - vykonávanie analýzy a monitoring dodávateľa, - koordinácia činností a nnápravných opatrení s dodávateľskou ...

Inšpektor kvality

medzioperačná a výstupná kontrola dielov čítanie technických výkresov analýza chybovosti, navrhovanie zlepšení výrobného procesu komunikácia s dodávateľmi, riešenie reklamácií *** práca na 2 zmeny ***

Quality Manager

Komunikácia so zákazníkmi ohľadom kvality dodávaných výrobkov Manažment oddelenia kvality (budget, systém kvality, BOZP, alokácia zdrojov, personálny rozvoj) Zabezpečenie štandardov kvality s ohľadom na zákaznícke požiadavky Vypracovanie kvalitatívnych analýz a štatistík Vypracovanie plánov pre interné a externé audity Komunikácia s ostatnými oddeleniami v spoločnosti
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you