Voľné pracovné miesta

Cost Controller

Zodpovednosť za vyhodnocovanie skutočného výkonu výroby v porovnaní s plánovaným Kontrola a analýza výrobných nákladov Kalkulácia modelov alokácie zdrojov Zdôvodňovanie nákladových odchýlok oproti prognózam Neustála podpora manažmentu v procese plánovania Spolupráca s oddeleniami výroby, nákupu a financií

Vedúci oddelenia plánovania v strojárskej spolocnosti

Riadi a kontroluje spracovanie zákazníckych objednávok a podieľa sa na zavádzaní nových produktov do výroby Navrhuje najlepšie riešenia ohľadom nastavení plánovacích parametrov a dodávateľsko-odberateľských stratégií Riadi dosiahnutie individuálnych a tímových kľúčových cieľov tímu v súlade s celkovou stratégiou spoločnosti Komunikuje a spolupracuje s ostatnými ...

Nastavovač a obrábač CNC strojov na 2 zmeny

- osadenie stroja upínačmi náradia - nastavovanie stroja - výmena opotrebovaných alebo poškodených nástrojov v stroji - korekcie v nastavení stroja - práce pri výrobe súčiastok - rezanie - sústruženie - frézovanie - brúsenie - elektroerozívne obrábanie Frézy a sústruh s operačným systémom Fanuc a Siemens

Produktový Inžinier - Nová Dubnica

-vypracovanie Process Flow -technická komunikácia so zákazníkom -vykonávanie štúdií vyrobiteľnosti produktu -vypracovávanie kalkulácií na nové produkty z technologického pohľadu -spolupráca pri tvorbe FMEA a tvorbe Control Plan -implementácia optimálnych výrobných procesov pre nové produkty -výber a zavádzanie najlepších možných pracovných metód, nástrojov, prípravkov, ...

Technológ skvelá príležitosť NIE len pre absolventov!

Podpora pri aktualizáciach pracovných postupov a zavádzaní nových produktov do výroby Vykonávanie merania optických a mechanických vlastností prepojovacích káblov Kontrolovanie a preverovanie výrobných procesov + vykonávanie opatrení na ich zefektívnenie Práca s výkresovou dokumentáciou

Inžinier zákazníckej kvality - autmotive

• starostlivosť o pridelených zákazníkov • riadenie zákazníckych reklamácií • participácia na APQP aktivitách • implementácia špecifických zákazníckych požiadaviek do výrobného procesu • vykonávanie interných auditov a participácia na externých auditoch • práca v systéme SAP • pravidelné vyhodnocovanie ukazovateľov kvality a návrhy vhodných opatrení

Junior Produktový Inžinier

· Podpora pre Produktového Inžiniera · Príprava a tvorba pracovných inštrukcií · Tvorba a aktualizácia dokumentácie k produktom v spolupráci s Produktovým Inžinierom · Školí operátorov na nové pracovné postupy · Podieľa sa na zlepšovaní procesov · Zúčastňuje sa na zavádzaní nového produktu do výroby · Zúčastňuje sa zákazníckych auditov · Zúčastňuje sa procesu ...

Production Manager

Zodpovedá za vedenie oddelenia výroby, plynulý chod výroby Riadi výrobný tím a zodpovedá za dodávky zákazníkom na dennej báze Zodpovedá za dosahovanie mesačných výsledkov určených pre výrobu, dodávky a kvalitu, prostredníctvom vedenia tímu (zabezpečenie výrobnej produktivity a elimináciu prestojov výrobných liniek) Definuje KPIs výroby, stanovuje ciele, zodpovedá za ich ...

Nastavovač CNC páliaceho stroja

obsluha a nastavenie CNC plazmového paliaceho stroja korekcie v nastavení stroja základná údržba a starostlivosť o techické vybavenie manipulácia s materiálom kontrola produkcie a riešenie nedostatkov

Plánovač výroby

* efektívne plánovanie výroby na výrobných linkách * sledovanie zákazníckych požiadaviek a výrobných kapacít * plánovanie optimálneho využitia strojov, pracovníkov a materiálu * minimalizovanie počtu neplánovaných/neefektívnych prepráv k zákazníkovi * aktualizácia dát v informačnom systéme * spolupráca s ďalšími oddeleniami

Vedúci expedície

Zodpovednosť za dodržanie termínov dodávok zákazníkovi v zmysle dodržiavania expedičných termínov Zodpovednosť za plánovanie expedície a baliarne Zodpovednosť za optimálny stav skladových zásob v expedičnom sklade Zodpovednosť za chod expedičného skladu a baliarne

Projektový manažér - strojárstvo Hľadáme proaktívneho, samostatného človeka, ktorý vie reagovať na potreby zákazníka a koordinovať projekt

·zodpovednosť za technickú, nákladovú a termínovú stránku projektu ·riadenie projektov zákazkovej výroby ·komunikácia so zákazníkom a výrobnými oddeleniami ·riešenie zmien v technickej dokumentácii či materiálové zmeny na projektoch ·implementácia zmien ·spolupráca s výrobou v realizačnej fáze projektu ·podieľa sa na cenotvorbe projektu ·organizácia a koordinácia ...

QHSSE Manager

- zodpovednosť za zabezpečenie akčného plánu - implementácia a údržba riadenia systému kvality (QMS) - monitoring cieľov kvality - hodnotenie rizík, audity, školenia - vypracovanie, implementovanie a riaddenie plánov a postupov HSSE - hlásenie a riadenie nehôd, úrazov a bezpečnostných rizík - reporting

Plánovač výroby

Tvorba denného a týždenného výrobného plánu, zohľadňujúca všetky výrobné aspekty. Dlhodobá tvorba kapacity. Kontrola a overovanie vývoja realizácie plánov. Prispôsobovanie plánov na základe situácie s ohľadom na interné alebo zákaznícke požiadavky. Pravidelný reporting. Analýza údajov pre interné aj externé účely. Pravidelné mítingy týkajúce sa úprav plánov, krátkodobých ...

Do chemickej výroby hľadáme junior zmenového majstra

- Koordinácia operátorov na pridelenom oddelení - Riadenie zverenej časti výroby bioetanolu - Monitorovanie a riadenie výroby pomocou PC zariadenia - Zabezpečenie plnenia operatívneho plánu výroby bioetanolu, kukuričného oleja - Podávať návrhy na nápravné a preventívne opatrenia - Organizovanie a riadenie všetkých výrobných cyklov strediska tak, aby sa predišlo porušeniam ...

Operátor chemickej výroby

Kontrola a koordinácia celého chodu oddelenia výroby bioetanolu; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom;

Inžinier pre zavádzanie výrobkov

- udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, komunikácia a implementácia ich požiadaviek - zhodnotenie výrobných možností a stanovenie výrobného postupu - podpora a spolupráca s oddelením inžinieringu - podieľanie sa na výrobe prototypov, kontrola kvality - zavádzanie zmien vo výrobkoch - návrhy na zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov - tvorba výrobnej dokumentácie a jej aktualizácia

Manufacturing Engineer

Zodpovednosť za spúšťanie nových produktov a procesov vo výrobe Identifikácia príležitostí a implementácia zmien zameraných na zlepšenie výroby Zodpovednosť za tok materiálu a operácie na výrobných bunkách Príprava dokumentácie nových výrobných procesov a tech. postupov Analýza chýb vo výrobnom procese a ich odstraňovanie Riadi proces konštrukčných zmien v oblasti dokumentácie Spolupráca ...

Servisný technik

- na základe požiadaviek zákazníka vykonáva záručné a pozáručné opravy, inštalácie a inšpekcie strojov u zákazníka - poskytuje technickú podporu, rieši technické problémy a navrhuje riešenia problémov - zúčastňuje sa finálnej fázy inštalácie linky u zákazníka - vykonáva nastavovanie a optimalizáciu parametrov liniek - zabezpečuje školenia pracovníkov zákazníka ...

Launch Coordinator

Zebezpečenie efektívneho spustenia nových, súčasných produktov v súľade s očakávaniami zákazníkov z hľadiska načasovania, nákladov, výkonu, bezpečnosti a kvality Zaistenie plynulého nábehu nových projektov pred sériovou výrobou Pravidelná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti Účasť na auditoch a kooperácia pri nápravných opatreniach zistených pri interných, ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you