Trnavský kraj

Inžinier kvality - plánovač

Zodpovednosť za vybavenie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie Účasť na zavedení a uvoľnení nových výrobkov alebo zariadení do výroby Iniciovanie nápravných a preventívnych opatrení zabraňujúcich opätovnému vzniku nezhody a sledovanie ich účinnosti Spracovávanie pravidelných správ o situácie v kvalite Spolupracuje pri interných a externých ...

Vedúci expedície

Zodpovednosť za dodržanie termínov dodávok zákazníkovi v zmysle dodržiavania expedičných termínov Zodpovednosť za plánovanie expedície a baliarne Zodpovednosť za optimálny stav skladových zásob v expedičnom sklade Zodpovednosť za chod expedičného skladu a baliarne

Manažér zdravotníckeho zariadenia

- operatívne riadenie zdravotníckeho zariadenia - príprava strategických plánov - usmerňovanie zdravotníckych pracovníkov - zabezpečenie plynulého chodu kliniky - zásobovanie kliniky ochrannými pomôckami

Do chemickej výroby hľadáme junior zmenového majstra

- Koordinácia operátorov na pridelenom oddelení - Riadenie zverenej časti výroby bioetanolu - Monitorovanie a riadenie výroby pomocou PC zariadenia - Zabezpečenie plnenia operatívneho plánu výroby bioetanolu, kukuričného oleja - Podávať návrhy na nápravné a preventívne opatrenia - Organizovanie a riadenie všetkých výrobných cyklov strediska tak, aby sa predišlo porušeniam ...

Operátor chemickej výroby

Kontrola a koordinácia celého chodu oddelenia výroby bioetanolu; Sledovanie procesu výroby; Práca s počítačom;

Obchodný zástupca pre zahraničný obchod

- Rozvíjanie a udržiavanie obchodných vzťahov - Vyhľadávanie obchodných príležitostí - Rozširovanie siete obchodných partnerov - Účasť na obchodných stretnutiach a konferenciach - Cestovanie za obchodnými partnermi

Inžinier pre zavádzanie výrobkov

- udržiavanie vzťahov so zákazníkmi, komunikácia a implementácia ich požiadaviek - zhodnotenie výrobných možností a stanovenie výrobného postupu - podpora a spolupráca s oddelením inžinieringu - podieľanie sa na výrobe prototypov, kontrola kvality - zavádzanie zmien vo výrobkoch - návrhy na zvyšovanie efektivity, znižovanie nákladov - tvorba výrobnej dokumentácie a jej aktualizácia

Projektový manažér - administratíva, HR, výroba

Riadenie prípravy a realizácie zverených projektov - administratíva, HR, výroba,... Zodpovednosť za analýzu a zadefinovanie cieľov projektu Príprava projektového plánu (čas, zdroje, rozpočet) Zodpovednosť za dodržiavanie projektového plánu a rozpočtu Koordinácia úloh vo všetkých fázach projektu Spolupráca s manažmentom spoločnosti Reporting

Stavebný technik - dozor investora

Zastrešovať celý procesu realizácie stavieb na kľúč Dohliadať nad realizáciou pridelených stavieb po vecnej, časovej a finančnej stránke Kontrolovať správnosť postupu prác, použitej technológie, materiálov, strojov a zmluvných podmienok Odsúhlasovať fakturácie podľa vykonaných prác Organizovať odovzdávacie a preberacie konania stavieb a kolaudácie na úradoch Kontrolovať ...

Projektový manažér v stavebníctve

Organizácia a riadenie stavebnej činnosti na zverených stavebných projektoch Zodpovednosť za plnenie kvalitatívnych, časových a finančných míľnikov na zverených projektoch Výber subdodávateľských firiem Dohadovanie zmluvných podmienok Kontrola a zabezpečenie priebehu výstavby Vypracovanie reportov o stave zverených stavieb

Launch Coordinator

Zebezpečenie efektívneho spustenia nových, súčasných produktov v súľade s očakávaniami zákazníkov z hľadiska načasovania, nákladov, výkonu, bezpečnosti a kvality Zaistenie plynulého nábehu nových projektov pred sériovou výrobou Pravidelná komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti Účasť na auditoch a kooperácia pri nápravných opatreniach zistených pri interných, ...

Koordinátor projektov sériovej výroby v Automotive

Plánovanie a koordinácia sériových projektov v nadväznosti na nábeh projektu od začiatku až po koniec sériovej výroby Podpora tímov výroby v rámci spoločnosti Odhalenie potenciálnych a skutočných rizík a ich riešenie s projektovým tímom Komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi Optimalizácia nákladov projektu v sériovej fáze a s tým spojené riadenie príslušných požiadaviek Interný ...

Vedúci bioplynovej stanice

- kontrola a riadenie zamestnancov bioplynovej stanice - zastrešovanie platnosti školení BOZP, požiarnej ochrany a prvej pomoci - komunikácia s úradmi, obcou a ministerstvom životného prostredia - zabezpečovanie vstupných materiálov do fabriky - pravidelná kontrola kogeneračnej jednotky - evidencia odpadu a nebezpečného odpadu

Hľadáme dispečera v doprave

- Koordinácia zásielok - Monitorovanie aktuálneho stavu prepráv - Plánovanie harmonogramu - Informovanie o stave prepráv - Komunikácia s vodičmi na dennej báze - Zabezpečenie plynulého chodu dopravy - Spracovanie agendy súvisiacej s prepravou - Koordinovanie logistiky

Projektový manažér TZB

- riadednie projektu a zodpovednosť za oblasť TZB - komunikácia so zákazníkmi - kontrola plnenia harmonogramu prác na stavbe - kontrola rozpočtu - príprava podkladov k fakturácií

Zmenový elektrikár na 4 zmeny (12hod)

Vykonávanie preventívnej údržby Odstraňovanie a identifikácia závad elektrozariadení Kontrola a záznam stavu elektr.zariadení Nastavovať optimálnu činnosť elektr.zariadení Práca na 4 zmeny 12hod, (4 dni práca / 4 dni voľno)

Prípravár stavieb

Skúmanie predbežných architektonických nákresov a inžinierskych plánov; Príprava a rozposlanie podkladov k naceneniu subdodávateľských a dodávateľských firiem; Komunikácia a samostatné rokovania so subdodávateľmi; Tendrovanie; Komunikácia s projektantom; Vypracúvanie konečných cenových ponúk; Spracovanie harmonogramu stavby.

Výrobný riaditeľ mäsokombinátu!

Zodpovednosť za plynulý chod oddelenia porážky, rozrábky a výroby Plánovanie a koordinácia jednotlivých výrobných procesov Spolupráca pri vytváraní výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov Nastavovanie optimálnych výrobných parametrov a kapacít Zodpovednosť za koordináciu výrobných pracovníkov Reporting riaditeľovi spoločnosti

Nákupca - strojárska výroba

nákup hutných polotovarov, nákup hotových výrobkov komunikácia s dodávateľmi, dohadovanie podmienok, vyjednávanie nákup náradia a meradiel kalkulácie spolupráca pri vyhľadávaní dodávateľov a nákup technologických zariadení objednávanie opráv a náhradných dielov monitorovanie skladových zásob práca v SAPE

Technik pre technickú prípravu výroby

Zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby, Práca v programoch AUTODESC INVENTOR, AUTOCAD a SAP, Navrhovanie pracovných postupov, prípravkov vo výrobe – zváracích, frézovacích a iných potrebných pre výrobu, Komunikácia so zákazníkmi v cudzom jazyku (nemecký, anglický jazyk) telefonicky, emailom a osobne, Práca s výkresovou dokumentáciou Optimalizácia výrobných ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you