Trnavský kraj

SMT Servisný inžinier

Inštalácie, nastavenia a opravy SMT zariadení u zákazníka Školenia zákazníkov na používanie SMT zariadení a na SMT proces Reportovanie o vykonaných servisných aktivitách Cestovanie po celom SVK

Elektrikár do DS

Zodpovednosť za údržbu strojov; Vykonávanie preventívnej údržby; Minimalizácia závad a prestojov; Zaškoľovanie nových pracovníkov; Práca na 3 zmeny;

Obchodný manažér /strojárstvo/

zodpovednosť za plnenie obchodných cieľov za zverených zákazníkov budovanie dobrých partnerských vzťahov s existujúcimi obchodnými partnermi analýza a práca s evidenciou predaja vo vzťahu k operatívnemu riadeniu predaja zverených zákazníkov aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov uzatváranie obchodných zmlúv reporting plánov predaja nadriadenému

Inžinier kvality

- zabezpečenie dodávateľskej kvality - návrh, implementácia a kontrola nápravných opatrení - sledovanie ukazovateľov a zber dát - práca na základe ISO noriem - riešenie zákazníckej kvality - 8D reporting - spolupráca s výrobou a skladom

Inžinier SMT zariadenia

zodpovednosť za zariadenia SMT (Surface Mount Technology) - programovanie, inštalácie, servisy, údržba optimalizácia procesov smerom k vyššiemu výkonu a zniženej CIP Riadenie tímu technikov (4 zmenna prevádzka) pri výrobných zmenách overovať priebeh výroby a udržiavať dokumentáciu

Manažér údržby

Úzka spolupráca s produkčným tímom pre splnenie všetkých požiadaviek výroby Monitorovanie porúch vo výrobe a vykonávanie nápravných opatrení pre ich odstránenie Servis strojového zariadenia v spolupráci s tímom Navrhovanie nových postupov na zlepšovanie procesov vo výrobe

HR Manager

analýza, plánovanie a nastavenie interných procesov jednotlivých oblastí HR, recruiting, odmeňovanie, vzdelávanie, rozvoj zamestnancov zodpovednosť za nábor zamestnancov podľa aktuálnych potrieb spoločnosti dochádzka zamestnancov, zostavovanie podkladov k mzdám, dobíjanie stravovacích kariet rozvrhnutie školení, hodnotenie tréningov, kontrola a ich organizačné zabezpečenie plánovanie ...

Senior Inžinier kvality s anglickým jazykom

- Zodpovednosť za vybavenie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie - Účasť na zavedení a uvoľnení nových výrobkov alebo zariadení do výroby - Iniciovanie nápravných a preventívnych opatrení zabraňujúcich opätovnému vzniku nezhody a sledovanie ich účinnosti - Spracovávanie pravidelných správ o situácie v kvalite - Spolupracuje pri interných a ...

Výrobný riaditeľ mäsokombinátu!

Zodpovednosť za plynulý chod oddelenia porážky, rozrábky a výroby Plánovanie a koordinácia jednotlivých výrobných procesov Spolupráca pri vytváraní výrobných plánov, ukazovateľov a rozpočtov Nastavovanie optimálnych výrobných parametrov a kapacít Zodpovednosť za koordináciu výrobných pracovníkov Reporting riaditeľovi spoločnosti

Technik pre technickú prípravu výroby

- spracovávanie technickej dokumentácie - participácia na vypracovaní pracovných postupov, prípravkov a výrobnej dokumentácie - modifikácia technickej dokumentácie v závislosti od potrieb výroby a priebehu zákazky - práca v konštrukčnom 3D programe - zaistenie technologickej prípravy výroby

Stavebný inžinier

- stavebný dozor, dohľad a kontrola postupu prác - príprava súpisov materiálu a prác - koordinácia subdodávateľov - koordinácia časových rozvrhov - kontrola nákladov - kontrola subdodávatelských faktúr - dohľad nad kvalitou vrátane dokumentácie - dohľad nad bezpečnosťou a zabezpečením staveniska vrátane dokumentácie - príprava projektových správ

HR Manažér

Zodpovednosť za HR oddelenie a riadenie tímu HR Jednať ako lokálny HR Business partner pre SK, vedenie HR administratívy Zabezpečenie v spolupráci s tímom nábor, fakturácie, dochádzky, agentúrnych zamestnancov Dohliadnuť na včasné prihlásenie zamestnancov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, ako aj ich odhlásenie Spracovanie podkladov pre výplaty zamestnancov Vedenie ...

Manažér Stavby

Riadenie 1 alebo 2 projektov v lokalitách NR, BA, TT a Bernolákovo Prebratie a kontrola podkladov k výstavbe od projektového manažéra Tvorba harmonogramu výstavby Výber jednotlivých subdodávateľov v spolupráci s prípravou, účasť na jednaní s potencionálnym subdodávateľmi Efektívne hospodárenie a zodpovednosť za dodržiavanie rozpočtových limitov Zabezpečovanie všetkých ...

Office assistant pre TT stavebnú spoločnosť

- Administratívna práca - Kontrola zmlúv a faktúr - Riešenie objednávok - Komunikácia so zákazníkmi (záhraniční klienti) - Príležitostné pracovné cesty do NR - Pracovná doba 8:30 - 17:30

Obchodný Zástupca, príprava stavieb

·rozvoj a realizácia obchodných príležitostí ·príprava cenových ponúk pre realizáciu projektu a použitý materiál ·prezentovanie portfólia služieb a riešení zákazníkom ·účasť na tendroch ·technické poradenstvo ·cenové kalkulácie a uzatváranie zmlúv o spolupráci ·udržiavanie obchodných kontaktov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you