Voľné pracovné miesta

Team leader údržby

- zodpovednosť za plynulý chod a údržbu výrobných zariadení (dopravníkové pásy) - zodpovednosť za realizáciu preventívnej a operatívnej údržby - analýza nedostatkov strojov, riešenie problémov a realizácia nápravných opatrení - vedenie tímu údržbárov - reportovanie nadriadenému Práca na 1 zmenu

Obchodný analytik

- podpora obchodných aktivít spoločnosti - identifikácia nefunkčných procesov a návrh nových optimalizácií - položkovitá kontrola faktúr - komunikácia so zákazníkom a ostatnými oddeleniami v rámci firmy - vypracovanie reportov, forecastov, spolupráca pri tvorbe budgetu

Logistics Area Manager

Zodpovednosť za vedenie logistického skladu Optimalizácia skladu a logistických procesov Zodpovednosť za včasné vybavenie objednávok Komunikácia s kľúčovým zákazníkom Motivácia a hodnotenie podriadených Reporting manažmentu spoločnosti

Administratívny asistent s nástupom ASAP

Zodpovednosť za vedenie administratívnej agendy Organizovanie stretnutí pre konzultantov a prescreen kandidátov Preklady dokumentov z a do AJ Komunikácia s dodávateľmi (kancelárske potreby, pitný režim) Zapisovanie a aktualizácia životopisov Poskytovanie podpory konzultantom/ostatným kolegom

Technik kvality

Vstupná kontrola kvality vstupujúcich kusov do výroby, kontrola procesu výroby Komunikácia s dodávateľmi, riešenie reklamácii Interná spolupráca s oddeleniami Participácia na tvorbe dokumentov, príprava reportov Dodržiavanie štandardov kvality Obsluha meradiel

Údržbár/mechanik na 4 zmeny (2x denná, 2x nočná, 4x voľno)

• odstraňovanie mechanických porúch a opravy strojov a zariadení • vykonávanie preventívnej kontroly a zabezpečenie náhradných dielov • montáž mechanických zariadení a potrubí EG • kontrola stavu vyhradených technických zariadení – tlakových, plynových a zdvíhacích v závodoch EG • vedie príslušnú technickú dokumentáciu EG a zabezpečuje jej aktualizáciu • ...

Hľadáme Test inžiniera - vhodne pre absolventa

- programovanie nových testovacích zariadení a úprava existujúcich zariadení (ICT a FTS) - zabezpečenie chodu testovacích zariadení - riešenie problémov pri testovaní a príprava dokumentácie - analýza a oprava chybných kusov po testovaní

Hľadáme technológa do 1 zmennej pracovnej prevádzky.

- vypracovávanie technologických postupov - realizácia nových technológií do výrobného procesu - optimalizácia výrobných procesov a navrhovanie zlepšovania - zodpovednosť za implementáciu a dodržovanie systému kvality - evidovanie a kontrolovanie IMDS dát - komunikácia so zainteresovanými stranami projektu (zákazníci, dodávatelia, výroba a pod.) - ostatné úlohy stanovené ...

Konštruktér

- návrh systémov, konštrukcia jednoúčelových zariadení, náradia a prípravkov - práca na konštruktérskych úlohách v programe CATIA - vytváranie podkladov na podporu výroby /kusovníky, normovanie/ - spracovanie návrhov a technickej dokumentácie - vytváranie pracovnych postupov - výpočty a pevnostné analýzy - spolupráca s inými oddeleniami

Projektový Manažér

-Zodpovednosť za nábehy nového projektu -Zaobstaranie strojov a nástrojov pri zavádzaní nového výrobku do procesu -Vypracovanie pracovných postupov, spracovanie layoutu -V prípade presunu strojov vykonanie overenia spôsobilosti stroja -Príprava zmenových konaní v sériovej výrobe so zameraním sa na zmeny strojov, prípravkov, nástrojov -Príprava zmeny procesu a to pracovné postupy, ...

Inžinier zákazníckej kvality

Riešenie zákazníckych požiadaviek a reklamácií Analýza chýb za použitia kvalitatívnych nástrojov Spolupráca s inšpektormi a kontrolórmi kvality Poradenstvo vo výrobe

Komplexný účtovník

Účtovanie bankových výpisov Účtovanie interných dokladov na úrovní hlavnej knihy Evidencia a účtovanie dodávateľských faktúr Registrácia a vedenie dlhodobého majetku Príprava podkladov k DPH priznaniu Príprava podkladov pre audity

PHP Javascript developer (medior/senior level)

You will be part of our development team and bring your contribution to present and future CRM projects. What you´ll do: Write well-designed code Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality Contribute in all phases of the development lifecycle Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary

Hlavný účtovník/Hlavná účtovníčka

- kontrola účtovníctva podľa požiadaviek skupiny - mesačný reporting výsledkov - kontrola zostatkov na účtoch hlavnej knihy - schvaľovanie došlých faktúr - spolupráca s externými auditormi - vypracovane účtovnej závierky - spolupráca pri tvorbe rozpočtu firmy - kontrola práce pridelených zamestnancov - zodpovednosť za rekonciliáciu a inventarizáciu účtov

Quality Coordinator

zodpovednosť za kontrolu a riadenie kvality pridelenej výrobnej jednotky riadenie tímu kvality pridelenej výrobnej jednotky (inžinier kvality, technici kvality) implementácia nových projektov a kvalitatívnych požiadaviek do výrobného procesu (vrátane spúšťania prototypovej výroby) zabezpečiť súlad technologických postupov s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov (IATF ...

Disponent logistiky - plánovanie výroby

Vyhotovenie výrobných plánov Zabezpečenie priameho materiálu do výroby Spolupráca s oddelením Nákupu a Výroby Komunikácia so zákazníkmi Zabezpečenie plynulého chodu výrobného procesu

Účtovníčka

Riadne evidovanie hmotného a nehmotného majetku a drobného majetku. Vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok. Spracovanie daňových priznaní. Pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR. Komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami. Práca v systéme MFG

Recruiter / Personalista

Zodpovedanie za obsahovú stránku personálnej inzercie a jej odkomunikovanie v masmédiách Vedenie osobných pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie Zabezpečovanie pracovnoprávnych úkonov spojených so vznikom a zánikom pracovného pomeru Pripravovanie podkladov pre spracovávanie miezd Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci organizácie Aktívna účasť na Veľtrhoch práce, ...

Kontrolór množstva - rozpočtár v stavebníctve

- odhad nákladov a príprava rozpočtu, - príprava grafického zobrazenia času výroby a nákladov, - komunikácia so stavebnými špecialistami a príprava podkladov na platobné potvrdenie pre stavebný dozor, - tvorba výkazov výmer na základe informácií od projektantov, subdodávateľov a jednotlivých oddelení spoločnosti, - príprava podporných podkladov pre fakturáciu, - porovnanie ...

Nákupca pre výrobnú spoločnosť s možnosťou Home Office.

Pre výrobnú spoločnosť hľadáme Nákupcu, ktorý bude zodpovedať za: vykonávanie nákupných aktivít pre technickú oblasť prácu s interným systémom a vypracovanie tabuliek prácu výkresovej dokumentácie komunikáciu s medzinárodnými dodávateľmi vyhľadávanie dodávateľov spracovanie požiadaviek na nákup a zabezpečenie potrebných dielov kooperáciu s ďalšími oddeleniami ...
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you