Voľné pracovné miesta

Senior účtovník

- Komplexné samostatné vedenie podvojného účtovníctva - Spracovávanie ročných uzávierok - Účtovanie bankových výpisov, dotácií, interných dokladov, opravných položiek, leasingových zmlúv, opravných položiek - Spracovanie podkladov a výkazov DPH, DPPO, štatistických výkazov - Príprava podkladov a výkazov pre potreby auditu a daňového poradenstva

Hlavný účtovník pre výrobnú spoločnosť.

Zodpovednosť za komplexné zastrešenie vybraných oblastí účtovníctva Správa pohľadávok, záväzkov a účtovanie bankových výpisov Zodpovednosť za dlhodobý hmotný majetok - register, zaradenie, vyradenie, odpisy, inventúry Príprava faktúr na úhradu Príprava výkazov a pravidelný reporting Spolupráca na uzávierkových operáciách - mesačne, ročne Priebežná analýza ziskovosti ...

Čiastkový účtovník

- účtovanie majetku - spracovanie odpisov - inventarizácia majetku - účtovanie dodávateľských faktúr - zúčtovanie záväzkov voči zamestnancom - príprava podkladov pre audit - spolupráca pri príprave podkladov pre účtovnú závierku

Accountant

Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva a inventarizácia účtov Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky Zodpovednosť za spracovanie došlých materiálových faktúr a správnosť účtovnej evidencie skladového hospodárstva Spolupráca pri tvorbe interných smerníc Spracovanie DPH Spolupráca s ostatnými oddeleniam ( úzka spolupráca s Controlling department)

Hlavný účtovník

vedenie účtovného oddelenia spracovanie ekonomickej agendy v podvojnom účtovníctve účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, bankových výpisov daň z príjmov - znalosť legislatívy DPH spracovanie daňových priznaní a účtovných uzávierok účtovanie v programe POHODA vedenie pokladne spracovanie cestovných príkazov zamestnancov vyúčtovanie spotreby ...

Hlavný účtovník

- kontrola účtovných dokladov a metodické riadenie účtovníctva - zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky - spolupráca s auditormi - príprava reportov pre finančného manažéra - spolupráca pri inventarizácii majetku a zásob - inventarizácia účtov hlavnej knihy - komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi v prípade potreby - vedenie tímu účtovníkov

Samostatný hlavný účtovník/účtovníčka.

- kontrola účtovnej a finančnej dokumentácie - zodpovednosť za komplexné zastrešenie účtovných dokladov, výkazov, vedenie s tým spojenej administratívy - evidencia a účtovanie hmotného a nehmotného investičného majetku - spracovanie účtovnej závierky, príprava finančných výkazov a podkladov k finančným výkazom - mesačné finančné výkazy, v súlade so účtovnými štandardmi ...

Príležitosť pre účtovníkov s anglickým jazykom / 2 týždne z mesiaca US Time

Analýza prichádzajúcich platieb Zisťovanie všetkých detailov a náležitostí platby Príprava podkladov pre platby Pripomienkovanie nezrovnalostí Komunikácie naprieč oddeleniami zodpovednými za platby

Špecialista pre reporting a účtovníctvo /aj na part-time/

- Práca s IFRS manuálmi a tvorba reportovacích balíkov - Identifikácia a spolupráca pri implementovaní zmien v legislatíve, IFRS štandardoch - Spolupráca pri konsolidácii a IFRS úpravách - Komunikácia s externým auditorom a príprava podkladov pre audit

Senior špecialista pre DANE

- zodpovednosť za vedenie daňovej agendy a príprava dokumentov k daniam a poplatkom - podpora v daňových otázkach pre účtovníkov, oznamovanie zmien po daňových novelách - pripomienkovanie obchodných zmlúv - účasť na zahraničných projektoch - daňové posudzovanie transakcií - zodpovednosť za komunikáciu so správcom dane a s daňovými poradcami - spoluúčasť na daňových ...

Hlavný ekonóm

Zodpovednosť za vedenie účtovníctva v spoločnosti Výkaz ziskov a strát Súvaha Vypracovanie a podávanie súhrnných výkazov Daňové priznanie Vypracovanie a podanie DPH Realizovanie a účtovanie platieb, faktoring, riadenie finančných tokov a bankové zmluvy Príprava budgetu

Komplexný účtovník/účtovníčka na skrátený uväzok

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva Príprava a spracovanie vybraných účtovných dokumentov Príprava podkladov pre účtovné závierky a vystavovanie faktúr Vytváranie návrhov na zefektívnenie procesov Komunikácia a spolupráca s inými oddeleniami

Vedúci oddelenia Hlavnej Knihy (GL)

Riadenie tímu účtovníkov Hlavnej Knihy (GL) Komplexná zodpovednosť za účtovníctvo, vedenie stratégie, riešenie eskalácií Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti Vedenie podvojného účtovníctva podľa štandardov IFRS Zodpovednosť za inventarizáciu účtov, zaraďovanie majetku, bankové operácie Príprava mesačných finančných výkazov a štatutárnej ...

Hlavná účtovníčka/ Hlavný účtovník

- Zodpovednosť za vedenie účtovníctva, - Zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva, kontrola účtovných operácií, znalosť princípov účtovníctva a daňovej legislatívy v Maďarsku a na Slovensku, - Riadenie a zodpovednosť za vnútorný finančný kontrolný systém, - Príprava štatistických výkazov a hlásení ...

Účtovník/účtovníčka

Do našej medzinárodnej, progresívnej a dynamickej spoločnosti, ktorá ponúka atraktívne produkty, hľadáme účtovníka. Môžete očakávať konkurenčný plat a špičkové pracovné prostredie. Tvojou úlohou bude: - Účtovanie nákupných faktúr - Odsúhlasenie bankových výpisov - Monitoring daňovej legislatívy a implementácia zmien - Príprava účtovných závierok a správ - Pokladňa - ...

Láka ťa práca v korporáte ? Hľadáme účtovníkov s anglickým jazykom

Spracovanie žiadostí o platby Príprava platieb podľa časového harmonogramu Zúčtovanie platieb Spracovanie odmietnutých platieb Vystavenie potvrdení o zrealizovaných platbách Reporting

Senior Účtovník

Do nášho tímu hľadáme účtovníka/účtovníčku s anglickým jazykom. Tvojou úlohou bude : • zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov (interných aj externých) v systéme SAP • Aktívna účasť v procese nastavenia servisného účtovného strediska pre podniky v skupine • Manažment a reportovanie záväzkov, príprava platieb • Manažment pohľadávok • Výpočet a podanie ...

Účtovník

Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva a inventarizácia účtov (mzdy) Spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky Zodpovednosť za spracovanie došlých materiálových faktúr a správnosť účtovnej evidencie skladového hospodárstva Spolupráca pri tvorbe interných smerníc Spracovanie DPH Spolupráca s ostatnými oddeleniam / Úzka spolupráca s majiteľom spoločnosti

Hlavný účtovník

- manažovanie finančných a účtovných operácií pre celú skupinu - príprava mesačných a ročných finančných výkazov - spolupráca pri tvorbe rozpočtu firmy a forecastov - spolupráca s generálnym manažérom - mesačný reporting výsledkov - účtovanie faktúr, kontrola zostatkov na účtoch hlavnej knihy, zadávanie platieb - vypracovane účtovnej závierky, danňových priznaní, ...

Senior účtovníčka

- Komplexné samostatné vedenie podvojného účtovníctva - Spracovanie podkladov a výkazov DPH, kontrolných a súhrnných výkazov - Príprava potrebných podkladov k priznaniu dane z príjmu právnických osôb - Spracovávanie mesačných, kvartálnych a ročných účtovných uzávierok - Vedenie evidencie hmotného, nehmotného a finančného majetku a zaistenie všetkých operácii s tým ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek