Voľné pracovné miesta

Inžinier kvality vo výrobe

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu výroby v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov definovať kontrolný plán a vytvárať podmienky pre nulové chyby spolupráca na riešení reklamácií (8D) implementácia kvalitatívnych požiadaviek a nápravných opatraní do výrobného procesu zlepšovanie procesov, optimalizácia kvalitatívnych štandardov uskutočňovanie a organizácia ...

Senior inžinier kvality

- plánovanie, organizácia a implementácia aktivít v projektoch v súlade s požiadavkami zákazníka, - koordinovanie aktivít súvisiacich s kvalitou, - komunikácia so zákazníkom ohľadom kvality, - aktualizácia dokumentov súvisiacich s kvalitou, - účasť na FMEA, s cieľom zabezpečiť kvalitné vstupné informácie, - zodpovednosť za koordináciu nápravných opatrení v prípade odchýlok, - ...

3D Merací technik - pozícia vhodná i pre absolventa.

testovanie funkcií vrátane skvalitňovania výrobkov, príprava a realizovanie testov podľa ďalších plánov, vykonávanie osobitných meraní, odborné zhodnotenie testov, pravidelný report klientovi ohľadom schválenia dokumentácie,

Inžinier kvality

zabezpečenie požiadaviek na kvalitu v súlade s internými štandardami a požiadavkami zákazníkov aktualizácia dokumentácie kvality (QRCI, pracovné inštrukcie, Kontrolný plán, FMEA, vzorové diely ...) riešenie reklámácií a realizácia akčných plánov a nápravných opatrení definovanie kontrolného plánu a vytváranie podmienok pre nulové chyby zúčastňovanie sa na zavádzaní ...

Metrológ/Kontrolór na 3D meracom stroji

Práca na 3D kontrolných strojoch Znalosť technického zamerania Vytváranie zložiek kontroly Vyhotovanie záverečných výstupných správ meraní Spracovanie a archivácia technickej dokumentácie Údržba 3D strojov

Supervízor kvality

- organizácia práce Inžinierov kvality - analýza chýb vo výrobe (8D, Ishikawa, 5Why) - implementácia nápravných opatrení - spolupráca s príslušnými oddeleniami, účasť na auditoch

SQA inžinier dodávateľskej kvality

riešenie kvalitatívnych problémov dodaného materiálu vedenie zoznamu materiálov a komponentov riešenie kvalitatívnych problémov, zistených vo výrobe, u klienta hodnotenie dodávateľov na mesačnej báze príprava a účasť na zákazníckych auditoch príprava a plánovanie auditov u dodávateľov informovanie vedenia spoločnosti o ukazovateľoch kvality dodaných materiálov schvaľovanie ...

Inžinier kvality

- Zodpovednosť za vybavenie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie - Zodpovednosť za zlepšovanie kvality výrobkov, zvyšovanie efektivnosti, zabezpečenie zákazníckej spokojnosti - Iniciovanie nápravných a preventívnych opatrení zabraňujúcich opätovnému vzniku nezhody a sledovanie ich účinnosti - Spracovávanie pravidelných správ o situácie v kvalite - ...

Junior Metrológ (6 mesiacov)

- vstupná a výstupná kontrola - analýza systému merania MSA - zodpovednosť za metrologické laboratórium - kalibrácia meracích zariadení

Inžinier zákazníckej kvality

Komunikácia so zákazníkmi v otázkach kvality Validácia procesu v predsériovej výrobe Príprava PPAP dokumentácie Participácia na riešení FMEA Manažment reklamácií od zákazníka Spolupráca na zákazníckych auditoch

Inžinier dodávateľskej kvality

- Zodpovednosť za udržiavanie kvality na strane dodávateľa alebo zákazníka - Plánovanie kvality u dodávateľov alebo zákazníkov v rámci vývoja výrobku - Príprava príslušnej dokumentácie pre kvalitu - Riešenie zakazníckych reklamácii - Zastrešovanie APQP aktivít - Spolupráca s ostatnými oddeleniami a členmi tímu - Výkon práce v okrese Trenčín

Senior Supplier Quality Engineer

Zabezpečiť, aby dodávatelia dosahovali požadovanú úroveň kvality, kapacity a načasovania pre nové aktivity programu Iniciovať a riadiť dodávateľské APQP Definovať spolu s tímom špecifické požiadavky zákazníka na dodávateľskú základňu Zúčastňovať sa kontroly programu/kontroly pripravenosti na spustenie Sledujte a pravidelne oznamujte správy APQP od dodávateľa tímu ...

Senior Metrológ / 3D merací technik

zabezpečenie 3D meraní a tvorba meracích programov návrh a konzultácia meracích, upínacích prípravkov pre 3D meranie spoluzodpovednosť za priebežnú kontrolu dielov a za uvoľňovanie výroby príprava dokumentácie kvality kalibrovanie 3D meracieho prístroja a prípravkov sledovanie a vyhodnocovanie spôsobilosti zariadenia a meradiel

Junior Quality Engineer - vhodné pre Absolventa VŠ - Manažérstvo Kvality

Pre nášho klienta pomáhame obsadiť pozíciu Inžiniera kvality. Medzi hlavné náplne práce bude patriť: - práca a spracovanie zákazníckych reklamácií - riešenie a analýza interných problémov kvality - správa 8D reportov - pravidelná kontrola výrobných častí a výrobných komponentov

Supervízor /Manažér kvality

- Interné riadenie kvality - Nastaviť, riadiť a motivovať organizáciu kvality – Incoming/Patrol/Outgoing/Office - Zástupca Kvality pre zákazníka, každodenná komunikácia - KPI reporting - Zabezpečenie neustáleho zlepšovania v oblasti kvality - Riadenie zákazníckych/ dodávateľských reklamácia a riadenie nákladov - Zákazník / Dodávateľ reklamácie a riadenie nákladov - Vyjednávanie ...

Inžinier kvality

Zodpovednosť za schvalovací proces nových zariadení pre nové projekty z kvalitárskej stránky. Proces schvalovania strojov pre sériové projekty podľa požiadaviek zákazníka. Plánovanie podľa VDA a jeho realizácia metódami kvality (APQP, FMEA, analýza spôsobilosti stroja) Komunikácia s dodávateľom. Zodpovednosť za skúšky, schvaľovanie, preberanie nových výrobných technológii. ...

Hľadáme Technika BOZP a PO

Zabezpečenie všetkých povinností organizácie v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi Tvorba a aktualizácia dokumentácie na základe legislatívnych zmien Vykonávanie kontrol, auditov a tvorba potrebných reportov v oblasti BOZP a OPP, navrhovanie opatrení na ich nápravu Zabezpečenie potrebných školení v oblasti BOZP a OPP Evidencia, riešenie a štatistika pracovných úrazov Komunikácia ...

Manažér kvality

Zodpovednosť za komplexné riadenie oddelenia kvality a príslušnej dokumentácie Neustále zlepšovanie systému riadenia kvality podľa IATF 16949 Riadenie prideleného tímu na kvalite Zodpovednosť za certifikačné, zákaznícke a interné audity Príprava reportov a analýz pre manažment spoločnosti

Špecialista pre plánovanie kvality

- participácia na návrhoch a riadení projektov v oblasti kvality, - interakcia so zákazníkom ohľadne jeho požiadaviek, - tvorba príslušnej dokumentácie v oblasti kvality, tvorba a spracovanie plánov riadenia kvality, - dohľad nad realizáciou merania a skúšania nových produktov, návrh vhodných skúšobných prostriedkov, - vytváranie protokolov o vzorkách a ich následné spracovanie, - ...
Menu

Prihlásiť sa k odbere personalizovaných notifikácii

Prihlásením budete dostávať informácie o ponukách presne podľa vašich kritérií.

Frekvencia posielania noviniek