Voľné pracovné miesta

Inžinier kvality - plánovač

Zodpovednosť za vybavenie zákazníckych reklamácií a spracovanie súvisiacej dokumentácie Účasť na zavedení a uvoľnení nových výrobkov alebo zariadení do výroby Iniciovanie nápravných a preventívnych opatrení zabraňujúcich opätovnému vzniku nezhody a sledovanie ich účinnosti Spracovávanie pravidelných správ o situácie v kvalite Spolupracuje pri interných a externých ...

Inžinier zákazníckej /produktovej kvality

pravidelná komunikácia a kontakt so zákazníkmi spoločnosti (Tier 1) denný monitoring zákazníckych reklamácií v informačnom systéme zavádzanie nápravných opatrení sledovaním reklamácií zákazníkov, kontrola ich účinnosti verifikácia a zasielanie 8D reportov, zodpovednosť za včasné uzatváranie a ich kvalitu prijímanie a riadenie opatrení k náprave a preventíve za účelom ...

Inžinier kvality pre automotive

- riešenie zákazníckych reklamácii, vypracovanie a riadenie príslušnej dokumentácie - komunikácia s klientom - 8D reporty, zákaznícky portál - analýza chýb, návrh nápravných opatrení a ich implementácia - školenie zamestnancov- interné audity- podieľanie sa na optimalizácii a zlepšovaní procesov - účasť na zmenových konaniach a nových projektoch, vzorkovaní a auditoch - ...

Inžinier kvality so zameraním na projekty

- komunikácia so zákazníkom a zabezpečovanie potrieb zákazníkov počas trvania projektu - aktívna účasť na zavádzaní nových projektov so zameraním na lakované diely a sledovanie ich celkového procesu, - zodpovednosť za vyhotovenie a zavádzanie nových projektov z hľadiska kvality, - vykonávanie auditov - zabezpečovanie príslušnej dokumentácie - pracuje na odstraňovaní ...

Continuous Improvement Engineer - Lean, Six Sigma špecialista

- realizácia metodík Lean a Six sigma naprieč spoločnosťou - rozvíjanie a neustále zlepšovanie výkonnosti a výsledkov spoločnosti - spolupráca s viacerými oddeleniami spoločnosti - monitoring, analýza a optimalizácia výrobných procesov a nákladov - podieľanie sa na rôznych projektov zefektívnenia najmä z oblasti výrobného procesu a materiálového toku

Procesný inžinier so znalosťou nástrojov kvality

- zodpovednosť za rozbeh nových projektov - tvorba procesných a výrobných kontrolných plánov - tvorba dokumentácie a pracovných inštrukcií pre zabezpečenie bezpečného výrobného procesu - spolupráca pri nových projektoch, technológiách a procesov - vypracovanie dokumentácie APQP, FMEA, Layout a iné - koordinácia aktívít so zákazníkmi (APQP) - nastavovanie nových procesov - ...

Senior inžinier dodávateľskej kvality

- zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj dodávateľskej kvality, navrhovanie nápravných opatrení - udržiavať plán auditu dodávateľa a podľa potreby vykonávať audity u dodávateľa - koordinácia a vykonávanie činností v rámci APQP/PPAP u dodávateľov počas vývoja produktu - koordinácia odberu vzoriek - vykonávanie analýzy a monitoring dodávateľa, - koordinácia činností a ...

Inžinier údržby

- minimalizácia prestojov výrobných zariadení z dôvodu porúch a ich riešenia. - vytvorenie plánu preventívnej a korektívnej údržby a jeho dodržiavanie. - diagnostikovanie porúch, komunikácia s vedúcim oddelenia s následným riešením. - zodpovednosť za dodržiavanie noriem platných v technickej oblasti u inštalovaných zariadení v závode ako aj pri inštalácii nových zariadení. - ...

Zákaznícky inžinier kvality

riešenie problémov kvality v procese výroby komunikácia so zákazníkom v oblasti kvality riešenie zákazníckych reklamácií, 8D reportov, nápravných opatrení implementácia nápravných opatrení v prípade reklamácií spolupráca pri tvorbe a aktualizácií dokumentov (kontrolný plán, SOA, FMEA) analýza a spracovanie zákazníckych reklamácii spolupráca so zmenovými kvalitármi, ...

Inžinier dodávateľskej kvality

- Monitorovanie a schvaľovanie dodávateľských procesov (zahraničných dodávateľov) - Zodpovednosť za vykonávanie procesných auditov u dodávateľov - Riešenie dodávateľských reklamácií - Zodpovednosť za vykonávanie analýz chybovosti u dodávateľov a sledovanie plnenia nápravných opatrení

Plánovač kvality

- nezávislé plánovanie a predbežné plánovanie kvality s dodávateľmi (SQR, APQP) - implementácia procesu FMEA pre elektroniku - príprava interných Q-Gate a zabezpečenie riadnej dokumentácie v EAK - starostlivosť o dodávateľa počas vývojovej fázy - realizovanie testov - spracovanie a podpora pri riešení problémov s kvalitou smerom k interným a externým partnerom

Senior kvality pre dodávateľov

- zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj dodávateľskej kvality - udržiavať plán auditu dodávateľa a podľa potreby vykonávať audity u dodávateľa - koordinácia odberu vzoriek - vykonávanie analýzy a monitoring dodávateľa - koordinácia činností a nápravných opatrení s dodávateľskou základňou - spolupráca so všetkými internými oddeleniami, najmä s oddelením výroby pre ...

Junior Inžinier Kvality- Príležitosť vhodná aj pre absolventov

- vstupná kontrola kvality materiálov a kontrola kvality výrobkov v procese na základe technickej a výkresovej dokumentácie, technických noriem a požiadaviek zákazníka - vytváranie kontrolných dokumentov a reporting - spolupráca s ostatnými oddeleniami - komunikácia s dodávateľmi - dodržiavanie štandardov

Manažér kvality

Komunikácia so zákazníkmi ohľadom kvality dodávaných výrobkov Manažment oddelenia kvality (budget, systém kvality, BOZP, alokácia zdrojov, personálny rozvoj) Zabezpečenie štandardov kvality s ohľadom na zákaznícke požiadavky Vypracovanie kvalitatívnych analýz a štatistík Vypracovanie plánov pre interné a externé audity Komunikácia s ostatnými oddeleniami v spoločnosti

Manažér kvality - automotive

· Zabezpečenie kvality produktov a procesov podľa požiadaviek · Riadenie oddelenia kvality · Komunikácia so zákazníkmi, starostlivosť o zákazníkov · Riadenie a koordinácia procesu vzorkovania pridelených zákazníkov · Spravovanie portálov · Aktívna účasť na projektoch za oblasť kvality · Koordinácia, riadenie a zrealizovanie zákazníckych auditov · Súčinnosť pri interných, ...

Inžinier kvality

riešenie zákazníckych reklamácii a predkladanie návrhov na prevenciu vzniku reklamácii príprava podkladov na uvoľňovanie dielov do výroby vypracovanie kontrolných plánov, 8D reportov, A3 protokolov vypracovanie správ z auditov podpora zavádzania nových dielov do výroby podpora neustáleho zlepšovania
Menu

Subscribe To Personalized Notifications

You are subscribing to jobs matching your current search criteria.

Email notifications will be sent to you