Ako napísať životopis

Životopis, latinsky Curriculum Vitae (CV) je reprezentačný dokument, ktorým sa predstavujete budúcemu zamestnávateľovi. Je to prvý kontakt a prvý dojem, na základe ktorého Vás bude budúci zamestnávateľ alebo personalista hodnotiť. V súčasnosti sa uprednostňuje štruktúrovaná, heslovitá forma oproti klasickej esejovej. Obsahovo pritom treba dodržať istú zaužívanú formu:

 1. Osobné a kontaktné údaje
  • meno, priezvisko, titul,
  • adresa trvalého alebo prechodného bydliska
  • telefónne číslo a emailová adresa- neuvádzajte ich viac
  • dátum narodenia
 2. Údaje o vzdelaní
  • zoznam škôl od najnižšieho po najvyššie
  • základnú školu uvádzame len v prípade, že je to najvyššie dosiahnuté vzdelanie
  • uvádzame, názov školy, odbor a roky obdobia navštevovania školy
 3. Zoznam pracovných skúseností
  • prax počas štúdia, aj keď nie je relevantná. Prinajmenšom ukáže aktívny prístup k zamestnaniu sa už počas štúdia
  • prax v zahraničí. Ak ste napríklad pracovali ako au-pair alebo inštruktor lyžovania, môže to poukázať na Vašu všestrannosť a záujmy
  • práca na čiastočný úväzok a brigády
  • práca na plný úväzok – tu by ste mali uviesť názov spoločnosti, jej sídlo, pozíciu, na akej ste v spoločnosti pôsobili a stručne uviesť aj náplň práce a obdobie, počas ktorého ste na danej pozícii pôsobili
  • skúsenosti od čias štúdií až po súčasnosť uvádzame od poslednej po prvú a ako časové údaje používame mesiac a rok
 4. Ďalšie znalosti a schopnosti
  • jazykové znalosti a úroveň ich ovládania, napríklad slovensky – materinský jazyk, maďarsky – plynule, anglicky – základy
  • počítačové znalosti a programy, ktoré ovládate a úroveň ich používania
  • vodičský preukaz, typ a či máte k dispozícii aj auto na pracovné účely
  • absolvované školenia a kurzy
  • vlastníctvo licencií a oprávnení – napr. audítorská licencia, ap.
  • ekonomické znalosti – hospodárska korešpondencia, strojopis, ap.
  • vaše silné a slabé stránky
  • ochota cestovať, presťahovať sa za prácou, vycestovať do zahraničia
  • môžete uviesť aj členstvo v organizáciách, komorách a kluboch

Dbajte o to, aby formát životopisu bol čo najprehľadnejší a najjednoduchší. Ak sa uchádzate o miesto v zahraničnej spoločnosti, odporúčame poslať životopis v materinskom jazyku a v internom jazyku predmetnej spoločnosti, ak je Vám známy. Stručne a zároveň výstižne formulovať vety je umenie, životopis by nemal mať viac ako dve strany. Pritom nemusí byť nevyhnutne napísaný na počítači alebo na stroji, ak takú možnosť nemáte. Ale ak ho píšete rukou, dajte si záležať na úprave.

Vyhnite sa:

 • skratkám, zahraničným výrazom a odborným termínom. Technický žargón používajte len v súvislosti s Vašou profesiou alebo s pozíciou, o ktorú sa uchádzate
 • „hluchým miestam“ v časovej súslednosti medzi jednotlivými zamestnaniami. Ak ste aj boli určitú dobu nezamestnaný, nehanbite sa to priznať.
 • nepoužívajte výstredné úpravy dokumentu, napr. farebné papiere, iný rozmer než A4, neštandardný štýl písma a pod.
 • neprikladajte iné ako oficiálne vyhotovené fotografie (napr. momentky)
 • je samozrejmé, že životopis nesmie obsahovať žiadne gramatické chyby a mali by v ňom byť len pravdivé údaje. Nie je nič jednoduchšie ako overiť pravdivosť Vami poskytnutých informácií

Medzi napísaním životopisu a pozvaním na pohovor často uplynie aj niekoľko týždňov. Ak ste svoj životopis posielali do viacerých spoločností, je dobre si to zaznamenať, aby ste v prípade spätnej väzby mohli rýchlo spoločnosť identifikovať a vhodne zareagovať. Pred prípadným stretnutím je dôležité si prečítať celý životopis znovu, aby ste si všetky detaily pripomenuli a vyhli sa tak protichodným informáciám, ktoré by mohli ovplyvniť Vašu úspešnosť.