Zásady používania web stránky

Vitajte na našej webovej stránke. Ak budete pokračovať v prezeraní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte a zaväzujete sa dodržiavať nasledovné Zásady používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany súkromia stanovujú Váš vzťah k Lugera.solutions vo vzťahu k tejto webovej stránke. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto zásad, nepoužívajte prosím našu webovú stránku.

Názvy „Lugera.solutions“ alebo „nás“ alebo „my“ sa vzťahujú k vlastníkovi tejto stránky, ktorého názov je Lugera & Maklér spol. s.r.o. so sídlom Jilemnickeho 3, Trečnín 911 01, Slovenská republika. Názov „vy“ sa týka používateľa alebo návštevníka našej webovej stránky. Názov „stránka“ sa týka našej webovej stránky.

Lugera.solutions si vyhradzuje právo kedykoľvek zmazať alebo aktualizovať obsah webovej stránky www.Lugera.solutions a Zásad používania a/alebo pravidlá alebo oznamy uvedené na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

Zakaždým keď budete používať túto stránku, budete sa riadiť podľa tejto dohody v jej aktuálnom znení. Preto, keď budete využívať túto stránku, mali by ste si skontrolovať dátum týchto zásad, ktorý sa zobrazí v hornej časti tejto dohody a skontrolovať si akékoľvek zmeny od uvedenia poslednej verzie.

Schopnosť akceptovať Zásady používania

Zakaždým, keď budete využívať webové stránky, potvrdzujete svoj súhlas, a súhlas všetkých osôb, ktoré zastupujete, a to bez obmedzení alebo kvalifikácie, že budete viazaný týmito Zásadami používania, a vyhlasujete a ručíte, že máte právnu moc súhlasiť a prijať tieto Zásady používania vo svojom mene a v mene osôb ktoré reprezentujete. Ak nesúhlasíte s každým ustanovením týchto zásad používania, alebo nie ste oprávnený súhlasiť s a akceptovať tieto Zásady používania, nesmiete používať tieto stránky. Taktiež potvrdzujete, že ste plnoletý, schopný tvoriť záväzné právne dohody podľa platného práva, a ste plne schopný a kompetentný zaviazať sa k daným náležitostiam, podmienkam, záväzkom, požiadavkám, a zárukám stanoveným v týchto Zásadách používania, a že ste oprávnený, rešpektujete a spĺňate tieto Zásady používania.

Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Ani my ani žiadne tretie osoby neposkytujú záruku alebo garanciu, čo sa týka presnosti, aktuálnosti, výkonnosti, úplnosti alebo primeranosti informácií alebo materiálov nájdených alebo poskytnutých na tejto stránke na akýkoľvek konkrétny účel. Berte na vedomie, že takéto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti a chyby a my sa výlučne zbavujeme zodpovednosti za akékoľvek takéto nepresnosti alebo chyby v maximálnom možnom právne povolenom rozsahu. Vaše používanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov na tejto stránke je úplne na Vaše vlastné riziko, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Je vo Vašej vlastnej zodpovednosti uistiť sa, že všetky produkty, služby alebo informácie, ktoré sú k dispozícii na tejto webovej stránke spĺňajú Vaše špecifické požiadavky.

Duševné vlastníctvo

Táto webová stránka obsahuje materiál, ktorý je nami vlastnený alebo licencovaný. Tento materiál zahŕňa, ale nie je limitovaný na dizajn, rozloženie, vzhľad, výzor a grafiku. Reprodukcia inak ako v súlade s autorským zákonom je zakázaná, čo je súčasťou týchto zásad. Všetky oficiálne značky, ktoré sa objavujú na tejto stránke a ktoré nie sú vo vlastníctve alebo licencii operátora/prevádzkovateľa, sú na stránke riadne zdokumentované. Ak sa v tomto dokumente neuvádza inak, žiadny prvok stránky sa nepovažuje za taký, ktorý by nepriamo, protinárokom, alebo inak udeľoval licenciu alebo právo používať akúkoľvek značku, logo, alebo registračnú obchodnú známku uvedenú na stránke bez predošlého písomného súhlasu vlastníka. Neoprávnené použitie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody a/alebo môže byť trestným činom. Lugera.solutions si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výlučne stanovené k tejto stránke a jej obsahu.

Odkazy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú poskytnuté iba pre vaše pohodlie a ako dodatočná prístupová cesta k informáciám v nich obsiahnutých. Lugera.solutions nemusí nutne skúmať všetky informácie na týchto ostatných stránkach ako je uvedené na tejto stránke a nie je zodpovedná za obsah týchto webových stránok, informácií, materiálu, produktov alebo služieb, ktoré môžu byť poskytované prostredníctvom týchto ostatných webových stránok. Zaradenie odkazov na ostatné webové stránky by nemalo byť vnímané ako podpora obsahu týchto odkazovaných stránok a na použitie akýchkoľvek odkazovaných stránok sa vzťahujú rozdielne podmienky. Lugera.solutions nie je zodpovedná za žiadne straty, škody alebo ostatné záväzky vzniknuté ako výsledok používania akýchkoľvek webových stránok zmienených na tejto stránke.

Vzťah k spoločnostiam, ktoré inzerujú na Lugera.solutions

Lugera.solutions môže na svojich stránkach prevádzkovať reklamné kampane a propagácie. Korešpondencia alebo obchod alebo účasť na propagácii alebo reklamných kampaniach nájdených na našich stránkach, zahŕňajúc platbu alebo dodanie tovarov alebo služieb, a akékoľvek iné podmienky, okolnosti, garancie alebo reprezentácia spojená s takýmto vzťahom je čisto Vašou zodpovednosťou a zodpovednosťou daných spoločností. Súhlasíte, že Lugera.solutions nie je zodpovedná alebo ručiaca za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek typu vzniknutého v dôsledku takýchto jednaní, alebo ako výsledok prítomnosti takýchto inzerentov danej služby.

Vylúčenie zodpovednosti

Použitie tejto stránky je na vlastné riziko používateľa. Stránka je poskytovaná pre účely, na ktoré bola pôvodne vytvorená. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek obmedziť alebo zrušiť prístup k stránke alebo akejkoľvek jej súčasti. Lugera.solutions výslovne odmieta záruky akéhokoľvek druhu, ale nie limitované na: predpokladané záruky predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel a akékoľvek záruky, že materiály na týchto stránkach sú neporušené, taktiež ako aj záruky vyplývajúce z priebehu výkonu a priebehu jednania; že prístup na stránku bude neprerušený alebo bez chýb; že stránka bude bezpečná; že stránka alebo server, ktorý robí stránku dostupnou bude bez vírusov; alebo, že informácia na stránke bude úplná, presná, včasná, alebo autentická. V prípade že užívateľ stiahne alebo nahrá akýkoľvek obsah na stránku, robí tak podľa vlastného uváženia na jeho vlastné riziko. Každý užívateľ je výhradne zodpovedný za akékoľvek poškodenie jeho/jej počítačového systému alebo straty dát, ktoré vyplynú zo stiahnutia alebo nahratia takýchto materiálov. Žiadne rady alebo informácie, či ústne alebo písomné, získané z Lugera.solutions alebo z danej stránky neposkytujú záruky akéhokoľvek druhu. Lugera.solutions neposkytuje žiadne záruky alebo istoty týkajúce sa použitia obsahu na danej stránke pokiaľ ide o ich úplnosť, správnosť, presnosť, adekvátnosť, prospešnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť, originálnosť a iné.

Záväzky Lugera.solutions

Vzhľadom k tomu, že overovanie užívateľov na internete je ťažké, Lugera.solutions nemôže a nepotvrdzuje, že každý užívateľ je naozaj tým, kým tvrdí, že je. Pretože nie sme a nemôžeme byť začlenení medzi transakcie užívateľa voči užívateľovi alebo kontrolovať správanie účastníkov na ktorejkoľvek stránke Lugera.solutions, v prípade že máte spor s jedným alebo viacerými užívateľmi, zbavujete sa voči Lugera.solutions (a našim sprostredkovateľom a zamestnancom) akýchkoľvek nárokov, požiadaviek a škôd (aktuálnych a následných, priamych a nepriamych) každého druhu a povahy, známych a neznámych, podozrivých a netušených, odhalených a skrytých, vyplývajúcich alebo akýmkoľvek spôsobom spojených s takýmito spormi.

Lugera.solutions nemá povinnosť kontrolovať obsah odoslaný svojimi užívateľmi a negarantuje presnosť, bezúhonnosť alebo kvalitu takéhoto obsahu. Rozumiete, že používaním týchto služieb, môžete byť vystavený obsahu, ktorý je ofenzívny, nemravný alebo nevyžiadaný. Tento materiál môže obsahovať nepresnosti alebo chyby. Lugera.solutions nepreberá zodpovednosť za správnosť materiálu na tejto stránke. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ste sám zodpovedný za formu, obsah alebo presnosť materiálu, ktorý umiestnite na danú webovú stránku.

Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Lugera.solutions nie je zodpovedná za žiadne priame, nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo exemplárne škody, vrátane, ale nie limitované na, škody na strate na zisku, na dobrom mene, použití, dát alebo iných strát (dokonca aj keď bola Lugera.solutions dopredu informovaná o možnosti takýchto strát) vyplývajúcich z:

 1. použitia alebo neschopnosti použitia služieb sk,
 2. neoprávneného prístupu alebo zmeny Vašich prenosov alebo dát,
 3. vyhlásenia, alebo správania sa akejkoľvek tretej strany k službám sk,
 4. akýchkoľvek iných záležitosti týkajúcich sa služby

Taktiež rozumiete a súhlasíte s tým, že:

 1. ste výhradne zodpovedný za používanie týchto služieb. Služby sú poskytnuté „tak ako sú“,
 2. Lugera.solutions neposkytuje žiadnu záruku že:
  1. dané služby budú spĺňať Vaše požiadavky,
  2. dané služby budú neprerušené, včasné, zabezpečené alebo bez chýb,
  3. výsledky, ktoré môžu byť získané z použitia týchto služieb budú správne a spoľahlivé,
  4. akékoľvek chyby v softvéri budú opravené,
 1. akýkoľvek materiál stiahnutý alebo inak získaný použitím služby, sa vykonáva na vlastné uváženie a riziko, a budete výhradne zodpovedný za akúkoľvek škodu na Vašom počítačovom systéme alebo za stratu dát ktoré vyplynú z takto stiahnutého materiálu.

Odškodnenie

Užívatelia webovej stránky súhlasia so zabezpečením a ochranou Lugera.solutions a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zmluvných dodávateľov, sprostredkovateľov, poskytovateľov licencie, poskytovateľov služieb, subdodávateľov a dodávateľov voči a proti všetkým stratám, záväzkom, nákladom, škodám a výdavkom, zahŕňajúc primerané náklady na právne zastúpenie a súdne poplatky vyplývajúce z, alebo v dôsledku použitia tejto stránky a akéhokoľvek porušenia týchto Zásad používania. V prípade, že sa vyskytne technické prerušenie tejto stránky alebo podporných systémov tejto stránky kvôli Vašej činnosti alebo nečinnosti, súhlasíte, že budete zodpovedný za všetky straty, záväzky, náklady, škody a výdavky zahŕňajúc primerané náklady na právne zastúpenie a súdne poplatky vyplývajúce z, alebo v dôsledku takého prerušenia.

Lugera.solutions si vyhradzuje právo na svoje vlastné náklady prevziať výhradnú ochranu a kontrolu akýchkoľvek záležitostí, ktoré by boli inak predmetom odškodnenia, a v takomto prípade používatelia tejto stránky súhlasia spolupracovať s Lugera.solutions v ochrane takejto záležitosti.

Jurisdikcia

Vaše použitie tejto stránky a všetky spory vyplývajúce z takéhoto použitia webových stránok budú predmetom zákonov a predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Celá dohoda

Tieto Zásady používania spolu so všetkými priloženými postupmi a prevádzkovými pravidlami tvoria úplné porozumenie pojmov Lugera.solutions a Používatelia, a nahrádza všetky predošlé alebo dočasné komunikácie a návrhy, či už ústne alebo písomné, medzi stranami ohľadom k stránke.

Oddeliteľnosť

Ak je akékoľvek ustanovenie týchto Zásad používania nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, ostatné ustanovenia ostávajú v plnej platnosti.

Neprevoditeľnosť

Ak je niektorá z podmienok uvedených v tejto kapitole „Zásady používania“ považovaná za neplatnú podľa právneho fóra, neplatnosť takejto podmienky neovplyvní platnosť ostatných podmienok v „Zásady používania“. „Zásady používania“ predstavujú dohodu medzi Vami a Lugera.solutions čo sa týka používania Lugera.solutions.

Ako nás kontaktovať

Otázky alebo komentáre ohľadom týchto Zásad používania alebo tejto stránky môžu byť smerované na lugera@lugera.com.

keyboard_arrow_up