Spracovanie miezd

Payroll Outsourcing

Hľadáte riešenie, ktoré Vám zabezpečí bezpečné, jednoduché a spoľahlivé spracovanie mzdovej agendy?

Lugera poskytuje kvalitný a včasný payroll servis, vrátane detailných reportov a administratívnej pomoci – kedykoľvek ho potrebujete.

Vždy načas

Spoľahlivo

Prehľadne

A. Personálna agenda

 • vedenie personálnej agendy ako podkladu k spracúvaným mzdám v informačnom systéme
 • vedenie evidencie pre potreby sociálneho a zdravotného poistenia
 • súčinnosť s klientom pri komunikácii
  – s úradmi SR (daňový úrad, sociálne a zdravotné poisťovne, DDP, …),
  – s príslušnými orgánmi a organizáciami kontroly (daňová, ÚP, poistenia)
 • vystavovanie potvrdení pre zamestnancov
 • spracovávanie pravidelných mesačných reportov podľa dohody

B. Proces a obsah spracovania mzdovej agendy

 • dodanie všetkých podkladov potrebných pre registráciu zamestnancov (PZ, osobný dotazník, informácie o invalidite, dôchodkoch, exekúcii, zrážkach zo mzdy, daňovom bonuse, vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane,..)
 • dodanie klientom skontrolovanej a schválenej správnosti dochádzky zamestnancov klienta z dochádzkového systému podľa vopred dohodnutého formátu na import dát
 • dodanie všetkých podkladov potrebných pre mesačné spracovanie miezd (zmeny vo vstupných dátach zamestnanca, mesačné bonusy, zrážky, finančné príspevky na stravu a iné, podľa dohodnutých podmienok u zamestnávateľa a prípadne podľa dohodnutých podmienok v Kolektívnej zmluve)
 • kontrola úplnosti dodaných vstupov a dokladov objednávateľom a ich zaslanie spracovateľovi miezd do vopred určeného termínu

Čo zahŕňa spravovanie mesačných výstupov?

Spracovanie výstupov mesačných miezd objednávateľovi zahŕňa:

 • mzdová rekapitulácia ako podkladu pre zúčtovanie miezd
 • hromadné príkazy na úhradu miezd, odvodov a zrážok
 • výplatné pásky zamestnancov – pdf formát a elektronické výplatné pásky zamestnancom
 • odosielanie mesačných výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • odosielanie mesačných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • odosielanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti
 • odosielanie pravidelných výkazov pre štatistiku týkajúcich sa miezd
 • zostavu nákladov na nevyčerpanú dovolenku a iné mesačné reporty podľa dohody

Aké sú všeobecné termíny spracovania?

Termíny spracovania – všeobecne:

 • objednávateľ dodá podklady na spracovanie miezd najneskôr do 3. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac, písomnou formou (emailom)
 • poskytovateľ najneskôr do 8. pracovného dňa / najskôr po 3 pracovných dňoch od zaslania kompletných podkladov objednávateľom zašle spracované podklady pre vyplatenie miezd pracovníkov a pre úhrady ostatných odvodov
 • doručenie výplatných pások: do 10. pracovného dňa v nasledovnom mesiaci (podľa požiadavky klienta)
 • odovzdanie príkazu k úhrade miezd a odvodov: do 10. pracovného dňa v nasledovnom mesiaci (podľa požiadavky klienta, smerom k výplatnému termínu)
 • informácie o nástupe nových zamestnancov zašle objednávateľ najneskôr 2 pracovné dni pred nástupom, informácie o ukončení pracovného pomeru najneskôr na 2. deň od ukončenia, a iné informácie o zmene stavu zamestnancov do 2 pracovných dní.

Ako prebieha vzájomná komunikácia?

Komunikácia:

 • klient určí zodpovednú osobu na svojej strane ohľadom komunikácie osobných a mzdových dát zamestnancov podľa platných zákonov
 • personálnu a mzdovú agendu vykonávame v IS Human
 • užívateľský prístup k údajom vedenia mzdovej agendy je možné zabezpečiť vzdialenou pracovnou plochou u klienta (Remote Desktop-RDP)
 • RDP umožňuje prístup do modulu personalistika v mzdovom a personálnom SW HUMAN, ktorý je umiestnený na serveri poskytovateľa. To znamená, že pracovníci klienta môžu v uvedenej aplikácii:
  • prezerať a zapisovať nové osobné údaje
  • aktualizovať existujúce údaje
  • lokálne tlačiť a exportovať údaje
  • využívať tlačové výstupy a existujúce zostavy
  • samostatne, prípadne s podporou poskytovateľa vytvárať nové zostavy
 • Poskytovateľ zabezpečí podmienky pre vzdialený prístup pracovných staníc PC zákazníka.

Aké sú výhody outsourcingu?

Výhody outsourcingu

Najväčšou prednosťou nami ponúkaného riešenia je poskytnutie dlhoročných skúseností v oblasti outsourcovania vedenia mzdovej agendy, zníženie nákladov na nižšie uvedené činnosti a v neposlednom rade diskrétnosť v odmeňovaní jednotlivých zamestnancov.

Outsourcovaním uvedených oblastí je možné podstatne znížiť alebo úplne eliminovať náklady za nasledovné položky:

 • mzdové náklady a náhrady pracovníkov mzdového, personálneho a náborového oddelenia
 • náklady spojené s pracovným miestom (zariadenie, energie, …)
 • vzdelávanie a rozvoj pracovníkov
 • softvér a licencie (pravidelný update, customizácia)
 • IT infraštruktúra – administrácia a údržba
 • nahraditeľnosť a zaškoľovanie nových pracovníkov
 • administratívne a kancelárske náklady (telefónne účty, papier, toner, …)
Externé spracovanie miezd

Payroll Outsourcing

Máte záujem o približnú kalkuláciu pre službu Payroll Outsourcing? Máte otázky, ktoré sme ešte nezodpovedali?

keyboard_arrow_up