Nové povinnosti personálnych agentúr od 1.1.2023. Pozor, týka sa to aj vás!

Radi by sme všetkých uchádzačov o zamestnanie upozornili na zmeny, ktoré od nás požaduje zmena zákona od 1.1.2023. Nemáme na výber, je to zákonná povinnosť, ktorú odobril aj Úrad na ochranu osobných údajov. Mali by ste vedieť, čo sa zmenilo, pretože túto povinnosť majú len licencované personálne agentúry, tak aby ste sa nestali obeťou phishingu – neoprávneného získavania osobných údajov.

Od 1.1.2023 nadobudla účinnosť novela Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorá vyžaduje od uchádzača o zamestnanie vyžadovať najmä údaje ako meno a priezvisko, rodné číslo, pohlavie (úplný zoznam údajov sa nachádza na konci článku). Do konca tohto roku sme Úradom práce posielali ročný prehľad sprostredkovaných zamestnancov, pričom, čo sa osobných údajov týka, stačilo uviesť ich meno, priezvisko a adresu, ako aj údaje o zamestnávateľovi a zatriedenie v rámci SK NICE. Získanie nových citlivých údajov sa vyžaduje už pred samotným pohovorom, čo môže uchádzačov o zamestnanie nepríjemne prekvapiť.

Lugera & Maklér spol.s.r.o. je licencovaným subjektom na sprostredkovanie zamestnania, čo si môžete overiť na stránke www.upsvr.gov.sk a súčasne je členom Asociácie personálnych agentúr Slovenska, čo si môžete skontrolovať na stránke www.apas.sk. To znamená, že postupujeme výhradne v medziach zákona a vaše údaje sú u nás v bezpečí. Taktiež by sme chceli zdôrazniť, že sprostredkovanie práce našou spoločnosťou je vždy zadarmo, záujemcovia za sprostredkovanie zamestnania nič neplatia.

Tieto zmeny v legislatíve nám všetkým bohužiaľ prinášajú ďalšiu administratívnu záťaž, nakoľko sa musia prispôsobiť interné informačné systémy, procesy a smernice, poučiť a zaškoliť na uvedené zmeny všetkých konzultantov a interných pracovníkov spoločnosti a zároveň upraviť súhlasy so spracovaním osobných údajov uchádzačov podľa GDPR. Pritom by pomohla drobná úprava a to odstrániť z nutných údajov od kandidátov rodné číslo, prípadne pohlavie, resp. ponechať len dátum narodenia. Organizácie, ktorých sme členmi, sú vždy ochotné spolupracovať na legislatívnom procese v oblasti zamestnanosti, spolupodieľať sa na tvorbe takého Zákona o zamestnanosti, ktorý by zodpovedal moderným štandardom a zvyklostiam platným v EU.

Prehľad údajov, ktoré sme povinní vyžadovať od záujemcom o zamestnanie:

Novela Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.01.2023, vyžaduje od uchádzača o prácu požadovať tieto údaje:
a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo alebo iný identifikátor, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
c) pohlavie,
d) adresa trvalého pobytu,
e) adresa miesta pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo o štátneho príslušníka tretej krajiny,
f) názov štátu, ktorého je občan členského štátu Európskej únie alebo štátny príslušník tretej krajiny občanom,
g) názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie alebo iný identifikátor, ak ide o zamestnávateľa so sídlom v zahraničí, a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,
h) druh sprostredkovaného pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,
i) názov a kód sprostredkovaného zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,
j) názov štátu, ak bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu v zahraničí,
k) dátum sprostredkovania zamestnania,
l) obdobie, počas ktorého by sa malo sprostredkované zamestnanie vykonávať,
m) dátum skutočného nástupu do sprostredkovaného zamestnania a dĺžka trvania sprostredkovaného zamestnania.