Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ:

Obchodné meno: Lugera & Maklér spol. s r.o.
Sídlo: Jilemnického 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 34 140 620
IČ DPH: SK2020387402
Číslo bankového účtu: SK7609000000005114009161
Zastúpený: Ing., MVDr. Dana Berčeniová – štatutárny zástupca
Právnická osoba registrovaná v OR Okr. súdu Trenčín – vložka č.: Sro 1107/R

I. Predmet dohody

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby personálneho poradenstva v rozsahu: sprostredkovanie zamestnania vybraného kandidáta.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za splnené služby dohodnutú odmenu.

II. Špecifikácia predmetu plnenia

 1. Kandidát sa považuje za predstaveného pri zaslaní jeho životopisu poskytovateľom a to aj v prípade, že sa nachádzal v databáze objednávateľa, ktorý dôveryhodne nepreukáže /e-mail, poštovou zásielkou alebo iným preukázateľným spôsobom/, že kandidát sa priamo uchádzal u objednávateľa o predmetnú pozíciu v čase predstavenia poskytovateľom.
 2. Služba sa považuje za doručenú a sprostredkovanie zamestnania vybraného kandidáta za uskutočnené v deň podpisu pracovnej zmluvy kandidáta a objednávateľa.

III. Záruky a ochrany

 1. Ak objednávateľ ukončí s predstaveným kandidátom, alebo predstavený kandidát s objednávateľom zmluvný vzťah do 2 mesiacov od začiatku zmluvného vzťahu, zaväzuje sa objednávateľ písomne toto oznámiť do 10 pracovných dní poskytovateľovi. Poskytovateľ je potom povinný zabezpečiť refundáciu odmeny a to v pomere :
 • 50 % odmeny pri ukončení spolupráce v 1. mesiaci zmluvného vzťahu medzi kandidátom a objednávateľom
 • 25 % odmeny pri ukončení spolupráce v 2. mesiaci zmluvného vzťahu medzi kandidátom a objednávateľom
 1. Objednávateľ sa zaväzuje používať osobné údaje uchádzačov len pre účel plnenia predmetu tejto dohody a v súčinnosti s poskytovateľom a nepoužívať ich pre ďalšie spracovanie. Ďalej sa objednávateľ zaväzuje neposkytovať osobné údaje uchádzačov tretím stranám bez výslovného písomného súhlasu poskytovateľa, nenadväzovať bez výslovného súhlasu poskytovateľa priamy kontakt s uchádzačom o zamestnanie a tiež s jeho predchádzajúcim alebo terajším zamestnávateľom.

IV. Cena a spôsob platby

 1. Poskytovateľ bude fakturovať odmenu vo výške 1 násobku mesačnej mzdy kandidáta, najmenej však 1 000.- EUR bez DPH.
 2. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi odmenu ku dňu podpisu pracovnej zmluvy kandidáta a objednávateľa, alebo na základne inej dohody medzi kandidátom a objednávateľom, kedykoľvek do 12 mesiacov od predstavenia kandidáta poskytovateľom.
 3. Splatnosť faktúry (daňového dokladu) je 14 dní od doručenia.
 4. V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúr (daňových dokladov) a s platbou faktúr (daňových dokladov) bude meškať viac ako 10 dní, zaniká poskytovateľovi povinnosť plniť ustanovenia podľa bodu 1. článku III. tejto dohody. Táto povinnosť zaniká poskytovateľovi k prvému dňu omeškania splatnosti o viac ako desať dní.
Menu